Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti

Při citacích jednotlivých příspěvků prosím využijte následující bibliografický formát:

  • Jméno autora. Název příspěvku. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-903-2

Sborník
Obsah

GEOMORFOLOGIE
Povrchové a podzemné krasové formy Jasovskej planiny
Zdenko HOCHMUTH, Alena PETRVALSKÁ

K poznání antropogenních transformací reliéfu v severozápadní části Slavkovského lesa – bývalý Vojenský újezd Prameny
Karel KIRCHNER, Pavel ROŠTÍNSKÝ

Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms on Kraví hora Mt. in the Novohradské hory Mts.
Jiří RYPL

Kras Dyleňské hornatiny
Miroslav MAREK, Jiří SUDA

Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků
Tomáš GALIA, Jan HRADECKÝ

Vývoj akumulačních teras řeky Želivky v kvartéru
Břetislav BALATKA, Jan KALVODA

Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy)
Václav ŠKARPICH, Petr TÁBOŘÍK, Tomáš GALIA, Jan HRADECKÝ

Comparison of morphogenetic features of the Nepal Himalaya with the Earth Gravitational Model 2008
Jan KALVODA, Jaroslav KLOKOČNÍK, Jan KOSTELECKÝ

Dendrogeomorfologický výzkum na KFGG PřF OU
Karel ŠILHÁN

Elektrická odporová tomografie ve výzkumu horského reliéfu – případové studie z flyšových Karpat
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš PÁNEK

Modelovanie lavín vo vybraných lokalitách Moravskoslezských Beskyd
Jozef RICHNAVSKÝ, Marek BISKUPIČ, Boris ŠÍR, Peter BOBÁĽ, Jan UNUCKA, Martin ĎURICHA

Morfologické účinky dřevní hmoty v meandrujících řekách – příklady ze Svratky, Lužnice a Moravy
Pavel ROŠTÍNSKÝ, Zdeněk MÁČKA, Lukáš KREJČÍ

Geo/hydrogeo/geomorfologické studium severního Mongolska ve vztahu k stabilitě permafrostu a krajině, část I: Khentejské hory a národní park Gorkhi-Terelj
Jindřich KYNICKÝ, Radka BARTOŠOVÁ, Hana CIHLÁŘOVÁ, Jitka NOVOTNÁ, Majigsuren YONDON

KRAJINNÁ EKOLOGIE
Kamenolomy širšího okolí brněnské aglomerace jako prvky zvyšování diverzity krajiny
Jindřich KYNICKÝ, Hana KÁŇOVÁ, Kateřina SKOPALÍKOVÁ, Pavel SAMEC

Vplyv zmien krajiny na avifaunu Dolnovážskej nivy
Peter JANČOVIČ, František PETROVIČ, Pavel KANUŠČÁK

Rozhodovací proces lokalizace větrných elektráren v krajině – kartografická syntéza
Eva KALLABOVÁ, Eva NOVÁKOVÁ, Pavel ROŠTÍNSKÝ

Postindustriální krajina České republiky – dostupná fakta, dokumentace a možnosti typizace
Jaromír KOLEJKA, et al.

Metodický přístup k hodnocení lokalizace bytové výstavby v kontextu krajinně-ekologických faktorů
Jan KOPP, Marie NOVOTNÁ

Postindustriální krajina a její vymezení metodami GIS
Hana SVATOŇOVÁ, Vladimír PLŠEK

Management a návrhy krajinnoekologické optimalizace využívání krajiny v česko-rakouském pohraničí (na příkladu území Znojmo – Retzerland)
Petra KARVÁNKOVÁ

Fyzickogeografické složky a celky krajiny Deblínska
Alois HYNEK, Jan TRÁVNÍČEK

Participativní SWOT analýza jako nástroj identifikace konfliktů v krajině
Zdeněk LIPSKÝ, Lenka STROBLOVÁ, Martin WEBER

Transnational ecological networks in Central Europe – history in lost green landscapes
Hana SKOKANOVÁ, Marek HAVLÍČEK

METEOROLOGIE, KLIMATOLOGIE, HYDROLOGIE
Víceúrovňová analýza prostorové variability teplotních poměrů v oblasti města Brna
Petr DOBROVOLNÝ, Rudolf BRÁZDIL, Lukáš KRAHULA, Jaroslav ROŽNOVSKÝ

Přístupy ke studiu atmosférických srážek v urbánní oblasti na příkladu Brna
Marie DOLEŽELOVÁ, Petr DOBROVOLNÝ

Klimatologické a glaciologické výzkumy na ostrově Jamese Rosse, Antarktida
Kamil LÁSKA, Pavel PROŠEK, Miloš BARTÁK, Daniel NÝVLT

Mobilní měření: prostředek při studiu prostorové variability teploty vzduchu v městské a příměstské krajině
Martin TOMÁŠ, Miroslav VYSOUDIL

Possibilities of snowmelt runoff modelling in beskydy Mts. catchments
Peter BOBÁĽ, Jozef RICHNAVSKÝ, Martin ĎURICHA, Boris ŠÍR, Michal PODHORÁNYI, Michaela HOŘÍNKOVÁ

Modelování transportu sedimentů v malých beskydských povodních
Boris ŠÍR, Jozef RICHNAVSKÝ, Peter BOBÁĽ, Jan UNUCKA, Martin ĎURICHA, Michal PODHORÁNYI

Porovnání metod SCS-CN a Green-Ampt pomocí metod citlivostní analýzy na základě změny indexu předchozí srážky
Jan UNUCKA, Michaela HOŘÍNKOVÁ, Veronika ŘÍHOVÁ, Martin ADAMEC

Prostorové aspekty vybraných teplotních charakteristik v městské a příměstské krajině Olomouce
Renata PAVELKOVÁ-CHMELOVÁ, Pavel SEDLÁK, Martin TOMÁŠ, Miroslav VYSOUDIL

Vliv změny krajinného krytu na srážkoodtokové poměry v povodí Jičínky
Jana MIČULKOVÁ, Eva AUXTOVÁ, Milan TRIZNA

Nový podezřelý ve vyšetřování příčiny bleskových povodní aneb jak jsme sto let řešili špatnou rovnici
Michal BÍL, Tomáš FÜRST, Rostislav VODÁK, J. PRAŽÁK, Miloslav ŠÍR, M. TESAŘ

Vliv údolní nádrže Šance na řeku Ostravici
Jana BOHDÁLKOVÁ, Radim KONUPČÍK, Jiřina VONTOROVÁ

Odtokové pomery Frýdlantska v relácii s fyzicko-geografickými pomermi povodia toku Smědá
Hubert R. HILBERT, Viola DÍTĚTOVÁ, Hubert H. HILBERT

KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA
Asistovaná kartografie: vize nebo realita?
Jan BRUS, Jaromír KAŇOK, Zdena DOBEŠOVÁ

Konstrukce ontologického modelu pro aplikační využití znalostí z domény tematické kartografie
Tomáš PEŇÁZ

Multimediální tematické mapy
Otakar ČERBA

Izolinie – současný pohled na klasickou kartografickou metodu
Radek DUŠEK

Kartografická vizualizace nejistoty v geografických datech
Petr KUBÍČEK

Metody kartografické vizualizace a kvalita rozhodovacích procesů
Jiří ZBOŘIL, Zdeněk STACHOŇ

Příspěvek fyzické geografie ke krizovému řízení
Jaromír KOLEJKA

Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na Základě leteckých snímků
Monika MULKOVÁ, Renata POPELKOVÁ

Multimediální výuka kartografie
Klára POPKOVÁ

Lentikulární mapy – nepromarníme novou příležitost?
Dana HÜBELOVÁ

Using geographically weighted regression for analysing elevation error of detailed digital elevation models
Michal GALLAY, Chris LLOYD, Jennifer MCKINLEY

Modelování procesů prostorových analýz pro detekci problémových míst z hlediska bezbariérovosti
Pavel SEDLÁK, Jitka KOMÁRKOVÁ, Martin JEDLIČKA, Radek HLÁSNÝ, Ivana ČERNOVSKÁ

Využití heuristik pro hodnocení použitelnosti webových GIS aplikací
Jitka KOMÁRKOVÁ, Pavel SEDLÁK, Miloslav HUB, Veronika SLAVÍKOVÁ

Využití bezdrátových senzorových sítí v zemědělství a jejich kartografická vizualizace
Petr KUBÍČEK, Vojtěch LUKAS

METODOLOGIE GEOGRAFIE
Aká by mala byť Geografia v 21. storočí? Kreatívna!
Ivan ANDRÁŠKO

Mapa v dotazníkovém šetření
Luděk KRTIČKA

Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie
Artur BAJERSKI, Tadeusz SIWEK

Přístupy k hodnocení disparit
Kateřina CHABIČOVSKÁ

Posuzování ekonomické výkonnosti průmyslových odvětví regionů na základě analýz podnikového účetnictví
Václav NOVÁK

Čeští “mall junkies”: kvalitativní metody a jejich využití v geografii dětí a mládeže
Jana SPILKOVÁ, Lucie RADOVÁ

Geografie mezi tím co bylo a bude
Jaroslav VENCÁLEK

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Geografické vzdělávání
Jaroslav VÁVRA

Učivo místního regionu na 2. stupni ZŠ z pohledu RVP ZV
Jiří ČEKAL

Zeměpis a průřezová témata
Zuzana HOUDKOVÁ

Reforma kurikula geografického vzdělávání v ČR: stav a perspektivy dalšího vývoje
Petr KNECHT

Cultural landscape: joint platform for interdisciplinary field course for geographers and landscape architects
Markéta FLEKALOVÁ, Jan TRÁVNÍČEK

Adjektivum „environmenální“ jako zaklínadlo v geografickém vzdělávání
Aleš RUDA

Lokální vlastivědná učebnice a atlas Deblínska
Břetislav SVOZIL, Jakub TROJAN, Jan TRÁVNÍČEK, Ondřej ŠERÝ, Martin BRAUN

Projektové kurzy zaměřené na příhraniční problematiku CZ/ PL/ D na KGE TUL
Alois HYNEK, Tomáš VÁGAI

Practicing GIS for secondary school pupils – dynamization of current methods or new innovative approaches?
Jakub TROJAN, Jan TRÁVNÍČEK, Vladimír HERBER

Zeměpis a integrace přírodovědných předmětů na gymnáziu – kasuistika
Filip DOSTÁL

Projekt ENVIROGIS – učíme učitele využívat geoinformační technologie při environmentálním vzdělávání
Marie NOVOTNÁ, Pavel MENTLÍK

Formování kompetencí studentů geografie – budoucích učitelů v oblasti přípravy k vedení cvičení a terénní výuky na škole – předpoklady a skutečnost
Wiktor OSUCH

Jak děti vnímají svět
Darina FOLTÝNOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ

Nadaní žiaci v geografickom vzdelávaní
Alena MADZIKOVÁ

SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE
How suburbanisation affects the functioning and governing of education at the local level – the evidence from the Poznań metropolitan region (Poland)
Artur BAJERSKI

Globalizace a sustainability: východisko pro lokality?
Alois HYNEK, Břetislav SVOZIL, Tomáš VÁGAI, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN

Potenciál priestorovej komplementarity – aplikácia konceptu (na príklade okresu Námestovo)
Ivan ANDRÁŠKO

Demografické disparity regiónov Slovenska na úrovni NUTS II z pohľadu prirodzeného pohybu a migrácie
Miloš BAČÍK

Kvalita bydlení jako součást kvality života – obecné otázky, pojmy a možnosti výzkumu
Jan BAXA

Specifika časoprostorového chování imobilních osob
Robert OSMAN

Functional upgrading through research and development in the Czech automotive industry
Petr PAVLÍNEK, Jan ŽENKA, Pavla ŽÍŽALOVÁ

Priemysel Košického kraja – vývoj a súčasný stav
Marián KULLA

Percepce postindustriální krajiny Rosicko-Oslavanského černouhelného revíru
Libor LNĚNIČKA

Charakteristika priemyslu v slovenských okresoch slovensko-ukrajinského pohraničia
Martin ANGELOVIČ

Prostorový pohled na vývoj bankovního systému v ČR z kvantitativní a kvalitativní perspektivy
Jan SUCHÁČEK, Petr BARÁNEK

Prostorově diferencovaná dynamika maloobchodu v kontextu transformace města
Ondřej MULÍČEK

Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb
Stanislav KRAFT

Letecká doprava ve střední Evropě pod vlivem nízkonákladových dopravců
Daniel SEIDENGLANZ

Hodnocení vlivu suburbanizace na dopravu
Ivo DOSTÁL, Jiří DUFEK, Marek HAVLÍČEK

MODELY A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Implementace cílů Strategií udržitelného rozvoje do územního plánování
Jiří JEDLIČKA, Jana KORTANOVÁ, Ivo DOSTÁL

Nástin dlouhodobé strategie regionálního rozvoje České republiky (teoretická východiska)
Milan VITURKA

Vybrané otázky konkurenceschopnosti malých měst
Alena MATUŠKOVÁ

Řízení metropolitních oblastí v České republice s důrazem na město Brno a jeho zázemí
Ondřej ŠERÝ, Andrea NOGOVÁ

Liberec a Jablonec nad Nisou – soupeřící nebo kooperující?
Pavlína VODÁKOVÁ

Teoretické a metodologické přístupy k výzkumu regionální konkurenceschopnosti
René WOKOUN

New perspective of the regional development of old industrial areas
Lučka LORBER

Rozvojové možnosti Slovinska vo svetle indikátorov regionálneho rozvoja
Slavomír BUCHER

Pilotní výstupy hodnocení kvality strategických plánů rozvoje obcí a regionů
David W. NOVÁK

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE
Potenciál cestovního ruchu seniorů v ČR
Renata KLUFOVÁ, Jana NÝVLTOVÁ, Vendula FRANCOVÁ

Visitors to water-based attractions – relations between motivation and satisfaction
Josef NAVRÁTIL, Kamil PÍCHA, Jana NAVRÁTILOVÁ

Hodnocení dílčích potenciálů a předpokladů jižní Moravy pro rekreaci a cestovní ruch
Jan ZVARA

Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni
Tomáš BORUTA, Ondřej SLACH

Geografická působnost organizací cestovního ruchu v závislosti na rajonizaci cestovního ruchu České republiky
Jan HOLEČEK

Analýza podpory rozvoje cestovního ruchu v moravských krajích z Regionálních operačních programů
Jiří VYSTOUPIL, Martin ŠAUER

Metody výzkumu regionální identity a identity regionů ve vztahu k cestovnímu ruchu a druhému bydlení
Jiří VÁGNER, Dana FIALOVÁ

Je nebo není Estonsko zajímavé z pohledu geografie cestovního ruchu?
Ivan FARSKÝ

GEOGRAFIE MĚSTA
Má byť Jihlava Krajským mestom?
Marián HALÁS

Rezidenční development a atraktivita obcí Ostravska
Pavel BEDNÁŘ, Danuše VICHÁNKOVÁ

Paralela vývoje strukturálně postižených regionů Ostravska a Podkrušnohoří po roce 1990
Petr JIRÁSEK

Vývoj měst a urbanizace v Moravskoslezském kraji v období 1961 - 2001
Petr ŠINDLER

Změny populační velikosti a proces stárnutí města Ostravy
Ivan ŠOTKOVSKÝ

Využití prostorových metrik pro studium procesu deindustrializace na příkladě Ostravy
Igor IVAN, Jiří HORÁK

Využití registru nezaměstnaných pro lokalizování sociálně vyloučených lokalit – případová studie Ostravy
Jiří HORÁK, Igor IVAN, Tomáš INSPEKTOR, Lubor HRUŠKA-TVRDÝ

Vnitřní struktura Olomouce z pohledu kvality života
Petr KLADIVO

Sociální exkluze a sociálně populační ne/stabilita periferních a urbanizovaných území
Jan KUBEŠ

Opatření zmírňující důsledky suburbanizace v Severní Americe
Josef MAREŠ

Praha a Vídeň: rozdíly ve formování metropolitních regionů a jejich příčiny
Darina POSOVÁ, Luděk SÝKORA

RURÁLNÍ GEOGRAFIE
Jaké strategické plánování pro český venkovský prostor?
Vladan HRUŠKA

Teorie přechodu evropského zemědělství v českém prostředí: případ koncentrace
Ondřej KONEČNÝ

Kam kráčíš české zemědělství? - Regionálně geografické aspekty
Antonín VĚŽNÍK, Jan BENEŠ

Migrace na venkov a kontraurbanizace: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku
Martin ŠIMON, Martin OUŘEDNÍČEK

Realita postavení místních akčních skupin v rozvoji venkova České republiky – cíle, aktivity, bariéry – pohledem geografa v praxi
Hana SVOBODOVÁ

Model predikce rizika klíšťaty přenášených onemocnění na příkladu Jihočeského kraje
Pavel ŠVEC, Václav HÖNIG, Ondřej MASAŘ, Libor GRUBHOFFER

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
Komparace vývoje krajinné a funkční struktury suburbií v 19. a 20. století na příkladu města Olomouce
Jan DANIEL, Jindřich FRAJER, Pavel KLAPKA

Česká geografie a Bulharsko
Jiří MARTÍNEK

Kraje a jejich hranice: 1850-2000
Tomáš BURDA

Dlouhodobý vývoj Československého hospodářství z pohledu konceptu sociálního metabolismu
Petra KUŠKOVÁ

POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE
Geografické aspekty výsledkov prezidentských volieb 2009 na Slovensku
Tibor MADLEŇÁK

Rozčleňování obcí na více volebních obvodů při volbách obecních zastupitelstev: Možnosti a limity volební manipulace
Miloš FŇUKAL, Tatiana MINTÁLOVÁ, Miloslav ŠERÝ, Michal ŠRUBAŘ

Transformácia geopolitického postavenia Poľska po roku 1989
Robert IŠTOK, Tomáš KOZIAK

Teritoriální aspekty zahraniční rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny
Zdeněk OPRŠAL, Petra KRYLOVÁ

Národnostní politika v sovětském a postsovětském Kyrgyzstánu: Hledání příčiny etnických konfliktů
Lucie HROMKOVÁ

Problematika mezinárodně-právního uznání států existujících de facto
Vladimír BAAR, Zuzana HOUDKOVÁ, Michal ŽELINSKÝ

Postavení Somalilandu v rohu Afriky a možnosti jeho uznání
Kateřina RUDINCOVÁ

Rusko – veľmoc na vzostupe?
Oľga SLOBODNÍKOVÁ

Percepce politické geografie v akademickém prostředí České republiky
Artur BOHÁČ, Aleš OTTMÁR, Michaela POKRUPOVÁ

Historickogeografické a kultúrnogeografické aspekty stretu kresťanskej a islámskej civilizácie v regióne Blízkeho východu
Anton FOGAŠ

Ofenzivní neorealismus: příslib pro neoklasickou geopolitickou analýzu?
Jan KOFROŇ

Percepce historické hranice Moravy a Slezska obyvatelstvem Jesenicka
Miloslav ŠERÝ, Petr ŠIMÁČEK

Geografické aspekty aktivit nevládních organizací a občanských iniciativ v Česku na příkladu Libereckého kraje – teoreticko-metodologická východiska
David VOGT

Proč neměl konflikt v Adžárii (1991-2004) ozbrojený charakter
Tomáš HOCH

Diplomatická reprezentace jako indikátor geopolitických preferencí
Monika ŠUMBEROVÁ

Aktualizace: 04. 11. 2013


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt