home

Konference

Upozornění: Po ukončení práce nezapomeňte zavřít prohlížeč.

autor příspěvek
 
Adámek René, prof. MgA.
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua jako významný společensko kulturní fenomén středoevropského regionu (.doc)
Studie mapuje vznik a historii Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua v Jeseníku. Zamýšlí se nad jejím dalším vývojem a poukazuje na četné česko-slovensko-polské umělecké a pedagogické oficiální i osobní kontakty s přesahem do dalších zemí středoevropského regionu. Poukazuje rovněž na inspirativnost komorní hry a klavírního dua v uměleckém rozvoji mladých hudebníků a umělců.
 
Ašenbrenerová Ivana, Doc. PhDr., Ph.D.
Katedra hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem
 
Skladatelské soutěže hudebně dramatické tvorby pro děti a mládež (.doc)
Skladatelská soutěž Společnosti pro hudební výchovu vyhlášená v roce 1938 ve srovnání s Festivaly hudebně dramatické tvorby pro děti a mládež v Ostravě, podmínky soutěží, složení odborných porot.
 
Berkyová Zlatica, MgA.
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
Využití a aplikace relaxačně-hlasových cvičení ve výuce Hlasové výchovy (.doc)
Příspěvek se zabývá problematikou hlasové výchovy se zaměřením na oblast relaxace a uvolnění hlasového ústrojí a jeho případnou regeneraci.
 
Brábek Ladislav, PhDr.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 
Dějiny hudby v souvislostech (.doc)
Problematika okrajovosti hudební výchovy prostupuje dějiny českého poválečného školství až do samé současnosti. Nyní dosahují tyto eliminační tendence značné intenzity; výuka hudební výchovy vyžaduje vzrůstající atraktivitu vlastního procesu. Jednou z cest se jeví integrace v mezioborovém přesahu, přičemž jako zvláště nosná se jeví integrace historická.
 
Crha Bedřich, Doc. PhDr. CSc.
Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 
Několik glos k výchovnému působení hudby (.doc)
V úvahách o působení a vlivu hudby je zpravidla implicitně přítomen apriorní předpoklad pozitivního vlivu hudby na člověka pramenící pravděpodobně z pocitu, že neustálým stykem s hudbou se jedinec automaticky dostává k hodnotám, které hudba jako druh umění může přinášet. Příspěvek nabízí několik myšlenek o podmínkách, za kterých tento předpoklad může být naplněn.
 
Červená Ľudmila, PhDr., PhD.,
Katedra hudobnej výchovy, PdF, Univerzita Mateja Bela
 
Fenomén svetovosti a regionalizmu v tvorbe Jevgenija Iršaia (.pdf)
Jevgenij Iršai, ruský hudobný skladateľ žijúci v Banskej Bystrici na Slovensku, svojou tvorbou obohacuje diapazon slovenskej skladateľskej školy o nové kompozičné aspekty v oblasti hudobnej dramaturgie a architektúry diela. Jeho piesňová, komorná i orchestrálna tvorba, napriek tonálnemu zakotveniu, prináša novú expresívnu emocionalitu tvorenú polyštýlovým hudobným materiálom so silnou psychologickou až narratívnou výpoveďou. Slovenskú odbornú verejnosť zaujala jeho tvorba vysokou úrovňou skladateľského remesla.
 
Červená Ľudmila, PhDr., PhD.
Katedra hudobnej výchovy Pedagogická Fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 
Fenomén svetovosti a regionalizmu v tvorbe Jevgenija Iršaia (.doc)
Jevgenij Iršai, ruský hudobný skladateľ žijúci v Banskej Bystrici na Slovensku, svojou tvorbou obohacuje diapazon slovenskej skladateľskej školy o nové kompozičné aspekty v oblasti hudobnej dramaturgie a architektúry diela. Jeho piesňová, komorná i orchestrálna tvorba, napriek tonálnemu zakotveniu, prináša novú expresívnu emocionalitu tvorenú polyštýlovým hudobným materiálom so silnou psychologickou až narratívnou výpoveďou. Slovenskú odbornú verejnosť zaujala jeho tvorba vysokou úrovňou skladateľského remesla.
 
Gajdošíková Zeleiová Jaroslava, Mgr. art. PhD.
KPŠ PdF Trnavská univerzita v Trnave, SR
 
Uplatnenie projektovej metódy v praxi hudobnej výchovy (.pdf)
Obsahom príspevku je analýza výhod a rizík projektovej metódy, ktorú je možné uplatniť v praxi hudobnej výchovy v materskej škole. Prostredníctvom projektovej metódy a špecificky zameraných cvičení realizovaného projektu sa rozvíjajú hudobné schopnosti detí predškolského veku (rozlišovanie výšky, farby, hlasitosti a vzdialenosti medzi tónmi). Ciele projektu sú porovnávané s cieľmi predprimárneho vzdelávania v »Programe výchovy a vzdelávania detí v materských školách« a v súlade s rozvíjaním kompetencií stanoveným štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.
 
Gajdošová Patricia, PaedDr.
Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 
Tvorivá dramatika a jej využitie v receptívnych činnostiach na 1. stupni základnej školy (.doc)
Príspevok prezentuje možnosti využívania tvorivej dramatiky v hudobno-výchovnom procese v receptívnych činnostiach na 1. stupni základnej školy. Cieľom príspevku je metodicky riešiť prirodzené začleňovanie tvorivej dramatiky do hudobno-edukačného procesu v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa základnej školy. Prostriedkami a metódami tvorivej dramatiky sa snažíme naplniť recepciu hudby novou kvalitou poznávania a uvedomenia si hudobného umenia. Zážitkové učenie a emocionálne prežívanie v práci s hudobným materiálom sa tak stáva základom pre špirálovité získavanie nových skúseností a poznatkov pri skvalitňovaní rastu hudobných schopností detí mladšieho školského veku.
 
Hladíková Jana, MgA.
KHV PdF UP v Olomouci
 
Nutnost individuálního přístupu v hodinách hlasové výchovy (.doc)
Náplní hodin hlasové výchovy musí být podrobná analýza hlasového aparátu, odstraňování špatných návyků, zvyšování zdravého sebevědomí a neustálé fixování správných fyziologických pochodů, které by měly při zpěvu automaticky nastávat. Při hromadné výuce nemůže proběhnout kontrola a rozvoj zdravého hlasového ústrojí tak, jako v individuálním přístupu a hrozí, že čas bude naplněn bezmyšlenkovitým opakováním hlasových cvičení a přezpíváváním notového materiálu.
 
Hons Miloš, prof. PaedDr, PhD
katedra Hv PF UJEP v Ústí nad Labem
 
K některým aspektům hudební analýzy (.doc)
Hudebního analytika zajímá zejména to, co tvoří hudební strukturu. Tedy konkrétní hudebně výrazové prostředky, jejichž podoba je výsledkem tvůrčího procesu, který se „vzpírá“ přesnému měření a racionálnímu výkladu. Skutečný umělec nenaplňuje schémata a vzorce. Přesto je analýza činností, vedoucí k zobecnění poznatků, majících pro určité jevy objektivní platnost. Vrcholnou metou je pak tzv. komplexní analýza, spočívající na celém „trsu“ komparací odhalujících totožnosti, odlišnosti či příbuznosti v hudební struktuře. Cílem tohoto badatelského komplexu je pochopení díla, jeho konstrukčních faktorů, idejí a obsahů s nimi spojenými, „hudební řeči“ určité doby, „autorského stylu“ s mírou kompoziční dovednosti, invence atd.
 
Hric Milan, MgA.
Katedra hudobnej výchovy Pedagogická fakulta UMB B.Bystrica
 
Moje skúsenosti s regionálnou kultúrou (.doc)
V predkladanom príspevku sa chcem zamerať na prienik vážnej hudby do obyčajných sídiel regiónov Slovenska,teda mimo prirodzené spádové mestá.Historické súvislosti tohoto problému.Je tento prienik možný a hlavne úspešný?Ktoré faktory mu môžu pomôcť?
 
Janeková Jana, Ing. Mgr. PhD.
Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
 
HUDBA V EMOCIONÁLNOM A KOGNITÍVNOM ROZVOJI OSOBNOSTI PUBESCENTOV (.doc)
Príspevok pojednáva o niektorých aspektoch zážitku s rôznymi druhmi hudby vo vzťahu k emocionalizácii a kognitivizácii osobnosti pubescentov vo výučbe hudobnej výchovy na 2. stupni ZŠ a mimo školy. Navrhuje, aby hudobná výchova zamerala pozornosť v zážitkovom učení sa žiakov nielen na samotné hudobné prežívanie, ale hlavne na vedomé sebapoznávanie v svojej prirodzenej protikladnosti a na následné sebautváranie a sebareguláciu, vychádzajúce zo sebareflexie zážitku a skúseností v súvislosti s hudbou rôznych žánrov a druhov, ktoré sú predpokladom tvorivej koexistencie žiaka s hudbou v jeho dospelosti.
 
Kisiel Mirosław, Doc., Ph.Dr.
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
 
Taniec inspiracją aktywności ruchowej dziecka (.doc)
W artykule poruszone zostały następujące zagadnienia: taniec szczególnym rodzajem aktywności człowieka, różne oblicza tańca i ruchu z muzyką, aspekt pedagogiczny tańca, aplikacyjny wymiar zajęć muzyczno-ruchowych (aktywność ruchowa i taneczna dziecka, przygotowanie studentów do pracy jako propagatorów kultury tanecznej w klasach młodszych szkoły podstawowej).
 
Klapalová Monika, Mgr, Ph.D.
ZUŠ "Žerotín" Olomouc; Konzervatoř EA Olomouc
 
Hudební zážitek - kreativní přístup v hudební teorii (.doc)
Příspěvek poukazuje na způsoby využití zážitkového učení v hodinách hudební teorie.
 
Klapalová Monika, Mgr., Ph.D.
ZUŠ "Žerotín" Olomouc; Konzervatoř EA Olomouc
 
Využití nových technologií při práci s žáky se speciálními poruchami učení na základní umělecké škole (.doc)
Didaktická efektivnost a kvalita výuky jsou stále důležitějšími kritérii moderní edukace. V pedagogické praxi by se to mělo projevit nejen v oblasti kurikulární, ale také v přímé výukové činnosti na základních uměleckých školách.
 
Klapalová Monika, Mgr., Ph.D.
ZUŠ "Žerotín" Olomouc; Konzervatoř EA Olomouc
 
Význam hudby pro harmonický rozvoj dítěte (.doc)
Příspěvek poukazuje na funkci hudby v harmonickém rozvoji osobnosti dítěte v rodině. Upozorňuje na podstatu hudebního vývoje dítěte, na možná úskalí, která pramení z nevhodného působení moderní techniky a médií. Poukazuje na problémy, které by mohly ve výchově nastat.
 
Kosík Jan, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě
 
Obec Mikulčice - kulturní život (.doc)
Autor tohoto příspěvku popisuje kulturní dění ve své rodné obci – v Mikulčicích. Je to obec, která díky svým slavným rodákům výrazně přispěla do kulturně-společenského života. Autor zná vše dále popisované z vlastní zkušenosti.
 
Kováčová Barbora, PaedDr., PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
 
Implementácia regionálnych hudobných motívov v improvizáciách rozvíjajúcich kultúrnu indentitu dieťaťa (.doc)
Príspevok prezentuje jeden z mnohých spôsobov rozvíjania a podpory kultúrnej identity dieťaťa. Metóda improvizácie je cestou prostredníctvom, ktorej dieťa komunikuje so svojím okolím. »Vstúpiť« do prebiehajúcej improvizácie predkladá možnosť sebavyjadrenia a sebauvedomenia si vlastnej kultúrnej identity Sociálna skupina, v ktorej dieťa kooperuje taktiež napomáha k uvedomeniu si hodnôt ako súčastí okolitej regionálnej kultúry. Plasticky spracované improvizácie sú inšpiračnými námetmi, ktoré sú určené pedagógom základných škôl.
 
Kováčová Barbora, PaedDr., PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PdF Trnavská univerzita, Slovensko
 
Význam hudby v umeleckom priestore bábkovej hry (.doc)
V ponímaní priestoru je potrebné konkretizovať činnosť s bábkou na bábkovú hru podľa pravidiel bábkového divadla (priestor umelecký) a na hru s bábkou (priestor terapeutický) podľa pravidiel hry s bábkou. Príspevok bližšie spracováva problematiku hudby v umeleckom priestore z hľadiska jej využitia pre detského diváka/herca. Nevyhnutnosť (alebo otáznosť) hudobnej zložky konkrétne v bábkovom umení je snahou o vstup do (novo)vytvorenej problematiky dotýkajúcej sa činnosti s bábkou, konkrétne jej uplatnenia v bábkovom divadle.
 
Kozel David, Mgr.
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
K hudební složce smyslových obrazů filmu 2001: A Space Odyssey Stanleyho Kubricka (.doc)
Příspěvek se zabývá interpretací filmu Stanleyho Kubricka 2001: A Space Odyssey skrze jeho hudební složku, kterou tvoří skladby artificiální hudby autorů R. Strausse, J. Strausse ml., A. Chačaturjana, G. Ligetiho. Poukazuje na jejich užití v konfrontaci s Kubrickovou filmovou narativní poetikou, obsahem díla, v neposlední řadě také na možný vztah funkce některých audiovizuálních pasáží díla a smyslových obrazů ve filozofii Hérakleita z Efesu.
 
Kozel David, Mgr.
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
Ke vztahu mytologie a hudby prizmatem teorie archetypů C. G. Junga (.doc)
Mytologie a hudba v teoretických přístupech, vztazích, průnicích. Teze k archetypům v pojetí analytické psychologie C. G. Junga a jejich aplikaci v muzikologii jako východisko pro interpretaci a analýzu hudebního díla s interdisciplinárním řešením problematiky.
 
Kupka Miroslava, Mgr.art., PaedDr.
Filharmonie B. Martinů, Zlín
 
Symptomy specifických vývojových poruch učení a chování dětí (ve vztahu ke hře na smyčcový hudební nástroj) (.doc)
Referát seznamuje s pojmy nejběžnějších specifických vývojových poruch učení a chování dětí, objasňuje obsah a závažnost této problematiky v běžné školní praxi a následně pak uvádí některé příklady, související s touto tematikou v pedagogice hry na smyčcový hudební nástroj. Nastiňuje projev odlišnosti nejen ve způsobu pochopení požadavků na dítě kladených, vztahujících se např. ke čtení notového zápisu, ale řeší i obtížnost uvědomění si správnosti vykonávání motorických pohybů při hře na smyčcový hudební nástroj aj. Referát zmiňuje fakta probádané podstaty fungování lidského mozku, ale též odhaluje otázky v této vědě prozatím nezodpovězené. Objasňuje význam pojmů koncentrace, vůle, percepce, kognice, obav, paměti, sebevědomí, empatie, emocí, odvahy, trémy atd., nezbytně nutných vědění při realizaci sebe sama na umělecké scéně.
 
Kurtulík Karol, Mgr.
Katedra hudobnej výchovy PF UMB Banská Bystrica, Sk
 
Štátna opera v Banskej Bystrici v kontexte regionálnej kultúry so zameraním na tvorbu pre detského diváka (.doc)
Príspevok pojednáva o dielach pre detského diváka uvedených v Štátnej opere Banská Bystrica za posledných 10 rokov. Diela pre detského poslucháča sú jednou z možností ako prispieť k rozvíjaniu detských hudobných schopností a estetického cítenia a tiež v neposlednom rade slúžia k výchove novej generácie návštevníkov operných predstavení. Stručne sa dotýka historie bystrickej opernej scény a jej prioritného postavenia v rámci slovenskej hudobnej kultúry svojou dramaturgickou odvahou uvádzať menej známe diela svetovej opernej literatury.
 
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
Evropanství a rozvoj interkulturních kompetencí (kognitivních, afektivních a behaviorálních) v kontextu evropského kulturního prostoru (.doc)
Příspěvek se zabývá problematikou výchovy k evropanství a rozvojem interkulturních kompetencí v procesu hudebního vzdělávání na příkladu etnické hudby. V současné době chápeme evropskou dimenzi v procesu výchovy a vzdělávání jako kultivaci vztahu k Evropě, evropské civilizaci a evropským kulturním paradigmatům. Na tyto trendy je třeba flexibilně reagovat také v pregraduální přípravě učitelů.
 
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
Ostravská opera, opereta a balet v Národním divadle moravskoslezském v letech 1989-2007 (.doc)
Studie reflektuje podoby a vývojové proměny ostravské opery, operety a baletu v časovém horizontu let 1989-2007 v Národním divadle moravskoslezském. Detailně analyzuje dramaturgickou osu, tradiční i progresivní režisérské koncepce v úzké návaznosti na dobové recenze a seznamuje s významnými osobnostmi, které jsou spjaty s ostravskou operou, operetou a baletem.
spoluautoři: PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D.
 
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
Rudolf Kubín (1909-1973). K stému výročí narození ostravského hudebního umělce (.doc)
Příspěvek se zabývá všestrannou osobností Rudolfa Kubína (1909-1973). Hudební skladatel, interpret, hudební pedagog, rozhlasový pracovník a hudební organizátor byl především v období 1935-1955 pravděpodobně nejvýznamnější osobností ostravského hudebního života.
spoluautoři: Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
 
Luska Jiří, prof.
Khv PdF UP v Olomouci
 
Funkce hudby v kontextu hudební pedagogiky (.doc)
Funkce jevů se prokazuje vždy v souvislosti s konkrétními, nezávislými proměnnými, z nichž lze vyvodit vztahové zákonitosti, jež hrají důležitou roli při projevech zkoumané oblasti. Termín funkce se v oblasti umění a potažmo v oblasti hudby začal prosazovat v průběhu 20. století, přičemž postupně procházel průběžnou vlastní definiční precizací a domýšlením funkční hierarchizace. Hudební pedagogika a hudební psychologie představují vědní oblasti, které jsou konfrontovány s reálnými funkčními proměnami vybraných druhových a žánrových oblastí NAH, které ovlivňují dynamizující činitele hudební edukace.
spoluautoři: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková
 
Majkovskaja Larisa, prof.
Moskevská státní univerzita kultury a umění
 
Hudba Východu a Západu v podmínkách kulturního pluralismu (.doc)
Hudební umění jako součást kultury každého etnika v sobě skrývá obrovský potenciál k vytvoření skutečně otevřených a tolerantních vztahů mezi lidmi, národy a zeměmi. Potřeba kladných vztahů stále roste a stává se zásadní podmínkou zachování života na planetě. Přitom současná situace vyžaduje pluralistický pohled na hudební kultury světa – evropské i mimoevropské – chápajíc každou z nich jako organickou a svrchovanou jednotu zralého přirozeného produktu víry, tradic a vnitřního pořádku života daného národa nebo etnického společenství. Je důležité pamatovat i na to, že na světě „neexistuje kultura, která by byla úplně homogenní a stoprocentně odlišná od všech ostatních kultur. Vlastnosti, které označujeme jako „ne-západní“, je možné odhalit v mnohých kulturních projevech západního světa.
 
Marchevská Monika, Mgr.
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta v Prešove
 
Hudobné chvíľky pre deti mladšieho školského veku (.doc)
Príspevok predstavuje rôznorodé možnosti využitia hudobných činností vo forme hudobných chvíľok, ktoré svojím zaradením do mimohudobných predmetov zefektívňujú edukačný proces. Ďalej spracováva problematiku hudobných chvíľok pre deti mladšieho školského veku. Prácou sa pokúšame podať prvotné poznatky o hudobných chvíľkach, ich aplikovanie vo výchovno-vzdelávacom procese a dôležitosť hudby v živote dieťaťa mladšieho školského veku. Cieľom tejto témy je zaradiť hudobné činnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu so zmyslom zefektívniť nielen výsledky edukačného procesu ale aj interakčný vzťah učiteľ- žiak.
 
Martínek Petr, MgA.
Pedagogická fakulta UP Olomouc, katedra hud. výchovy
 
Olomoucká opereta v proměnách času na pozadí hist. a spol. událostí (.doc)
Olomoucká opereta, osobnosti, které jí prošly a utvářely její tvář, její vliv na hudební život tohoto města.
 
Medňanský Karol , Mgr. Art., PhD.
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Katedra hudby
 
Baroková hudba – inšpiračný zdroj rozvoja detskej muzikality na základnom stupni nástrojovej výučby (.doc)
Baroková hudba svojou mnohorakosťou ovplyvňuje už celé desaťročia nielen skladateľov, interpretov a hudobných teoretikov, ale aj hudobných pedagógov. Oblasť historicky poučenej interpretácie opierajúca sa o dobové interpretačné a estetické zásady má výrazný vplyv na rozvoj malých adeptov inštrumentálnej výučby. Ide predovšetkým o problematiku zdobenia v jej štýlovej bohatosti, ale aj improvizačný moment, charakteristický pre obdobie baroka. Výrazným spôsobom do popredia vystupuje aj pestovanie zmyslu pre harmóniu, farbu zvuku a v neposlednom rade o nácvik presnej súhry. Skúsenosti získané štúdiom barokovej hudby sa dajú aplikovať aj v dielach ďalších štýlových odobí.
 
Nečesaná Mária, Mgr.art.
Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
 
Využitie médií v hudobno-výchovnom procese (.doc)
 
Nedělka Michal, prof. PaedDr., Dr.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 
Tvořivá cesta k porozumění hudebnímu dílu na základní umělecké škole (.doc)
Jednou ze stále neobvyklých činností je na ZUŠ při nástrojové výuce improvizace. Je ovšem atraktivní a užitečná, a to právě z jejich pohledu. Vždyť člověku znatelně usnadňuje porozumění hudbě. Improvizační příprava jistě nerozšíří okruh profesionálních interpretů, ale snad přispěje k tomu, že hudba pro mladého člověka nebude jen nedotknutelnou veličinou, k jejímuž ovládnutí vede cesta náročné interpretační přípravy, ale že zůstane prostředkem, do něhož lze vkládat jedinečná osobní vyjádření a city a z něhož lze totéž i získávat.
 
Nechalová Ĺubica , Mgr.
PdF UP v Olomouci - Katedra HV
 
ZBOROVÁ TVORBA UMELCA A PEDAGÓGA BELA FELIXA (.doc)
V bohatej histórii hudobnej kultúry mesta Banská Bystrica sa môžeme stretnúť s množstvom vzácnych skladateľských osobností, ktoré svojím osobným vkladom prispeli k jej výraznému kvantitatívnemu i kvalitatívnemu rastu. Príspevok prináša pohľad na jedného z nich – umelca a hudobného pedagóga Bela Felixa – predstaviteľa súčasnej banskobystrickej strednej skladateľskej generácie, s upriamením pozornosti na oblasť jeho zborovej tvorby.
 
Nechalová Ĺubica , Mgr.
PdF UP v Olomouci - Katedra HV
 
ZDENKO MIKULA A JEHO NAJNOVŠIA ZBOROVÁ TVORBA (.doc)
Príspevok prináša pohľad na bohaté zborové dielo v súčasnosti najstaršieho žijúceho hudobného skladateľa na Slovensku – Zdenka Mikulu. Upriamuje pozornosť najmä na kompozície, ktoré uzreli svetlo hudobného sveta na prelome 20. a 21. storočia, počnúc 90. rokmi minulého storočia do súčasných dní.
 
Neuwirthová Anna, Mgr.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra hudební výchovy
 
Alikvotní zpěv v muzikoterapii a hlasové výchově (.doc)
Hledání podstaty hlasového projevu a její zpětná projekce úzce souvisí s hlasovou pedagogikou. Alikvotní zpěv, jedna z pěveckých technik, se vzhledem ke svému charakteru nabízí jako prostředek korektního hlasového vedení; je vhodný i k rehabilitaci hlasu. Vzhledem ke své povaze se může v kombinaci s muzikoterapeutickými technikami stát pevnou součástí muzikoterapie.
 
Neuwirthová Anna, Mgr.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra hudební výchovy
 
Nonartificiální hudba v Ostravě a její vývojové proměny v letech 1989 - 2007 (.doc)
Studie sleduje vývoj nonartificiální hudby v Ostravě v letech 1989 – 2007 od její počáteční podvojné existence – jako projevu tendenční oficiální kultury a undergroundové kultury, přes hudební události nově vznikající klubové scény, festivalové scény, až po její aktuální multižánrovou podobu. Text podrobně zachycuje události významně ovlivňující vývoj ostravské nonartificiální hudby, stejně jako podpůrné mediální aktivity různého charakteru. Studie je doplněna výčtem vybraných umělců včetně přibližného žánrového zařazení.
 
Obešlová Miluše, PhDr. Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
 
JAN MALÁT (.doc)
Příspěvek se zabývá osobností Jana Maláta, východočeského rodáka, který se, jako významný hudební pedagog, hudební skladatel a upravovatel lidových písní, podílel na formování českého hudebního školství a české hudební pedagogiky v 2. polovině 19. století. Jeho hlavní přínos spočívá v sepsání škol hry na různé nástroje a v obdivuhodném množství úprav lidových písní, které jsou používány dodnes.
 
Obešlová Miluše, PhDr. Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
 
KRYŠTOF HARANT (.doc)
Příspěvek se zabývá životními osudy a hudební tvorbou významné regionální osobnosti vrcholné české hudební renesance, skladatele převážně vokální tvorby, cestovatele a sběratele hudebních nástrojů, který svojí hudební tvorbou přesáhl hranice regionu a je považován za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů české vrcholné renesance.
 
Ondrejková Alexandra, PhDr.
KPEP, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 
Hudobno-pohybová výchova - súčasť rytmickej gymnastiky detí predškolského veku (.doc)
Príspevok spracováva hudobno-pohybovú výchova ako dôležitú a neoddeliteľnú súčasť rytmickej gymnastiky pri práci s deťmi predškolského veku. Pri pohybovej zložke má významné zastúpenie aj hudobná zložka. Cieľom hudobno-pohybovej výchovy je obohacovanie detí o emocionálne zážitky z percepčného vnímania hudby, z vlastnej realizácie v pohybovej koordinácii, zdokonaľovanie a zosúladenie pohybových návykov a zručností, rozvíjanie a upevňovanie teoretických poznatkov z hudby a pohybu.
 
Ondrušková Markéta, MgA
KHV OU
 
Dětská opera součástí českých divadel i jako samostatná instituce (.doc)
Příspěvek se zaměřuje na oblast hudebně dramatického žánru, zejména na dětskou operu. Cílem je zmapovat české kulturní prostředí a jeho vztah k dětské operní tvorbě. Objektem zájmu jsou česká a moravská divadla, případně svébytné instituce, které se soustřeďují na dětskou operní tvorbu.
 
Pandiová Iveta, Mgr.
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, Katedra hudby
 
Tvorba Bélu Bartóka v súčasných učebných osnovách hudobnej výchovy ZŠ a ZUŠ na Slovensku (.doc)
Cieľom nášho príspevku je poukázať na tvorbu Bélu Bartóka v učebných osnovách hudobnej výchovy v jednotlivých ročníkoch ZŠ a hudobnej náuky na ZUŠ, ako predmetu percepčných činností vo výchovno-vzdelávacom procese HV. Predmetom našej analýzy sú taktiež učebné osnovy pre ZUŠ, a to hry na klavíri, husle a violu, ktoré odporúčajú Bartókove diela z pohľadu interpretačného. Našim zámerom je skúmať význam Bartókovej tvorby v súvislosti so slovenskými ľudovými piesňami.
 
Pavelková Katarína, Mgr.
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica, SR
 
Ľudová hudobná kultúra regiónu Kysuce (.doc)
Príspevok sa zaoberá ľudovou hudobnou kultúrou slovenského regiónu Kysuce, jej charakteristikou v kontexte s pôvodnou slovenskou ľudovou hudobnou kultúrou. V  texte sú opísané ľudové piesne s dôrazom na ich špecifiká v danej oblasti, a taktiež ľudové hudobné nástroje vzácne predovšetkým svojimi estetickými i akustickými vlastnosťami. Ako piesne, tak aj nástroje sú chápané ako neoceniteľné hodnoty, ktoré vytvorili a pre nasledujúce generácie zachovali naši predkovia. Oboje sú rovnocennou súčasťou ľudovej hudobnej kultúry regiónu Kysuce.
 
Pecháček Stanislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, katedra Hv
 
Formy druhotné existence lidových písní (.doc)
Proměny lidové písně v městském prostředí. Úpravy pro sólový hlas s instrumentálním doprovodem. Vývoj od prostých harmonizací k prokomponovaným doprovodům. Přehled nejvýznamnějších skladatelů a jejich sbírek. Instrumentální úpravy lidových písní. Jejich společensko vlastenecká, pedagogická a umělecká funkce. Nejvýznamnější autoři pedagogicky zaměřených sbírek lidových písní pro klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu. Autoři nástrojových variací a parafrází lidových písní, orchestrálních potpourri aj.
 
Peřinová Ludmila, PhDr., Ph.D.
Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka, Konzervatoř České Budějovice
 
Vítězslav Novák a jeho rodiště Kamenice nad Lipou dnes (.doc)
Příspěvek se zabývá pozůstalostí V. Nováka uložené v Městském muzeu skladatelova rodiště – Kamenice nad Lipou. Pojednává rovněž o míře muzikologického zpracování některých pramenů se zvláštním zřetelem ke kritikám z dobového anglického, francouzského a ruského tisku. Informuje též o aktivitách Mezinárodní společnosti V. Nováka zejm. v kontextu připravovaných „Novákovských dnů“ v Kamenici nad Lipou 18. – 20. září 2009.
 
Radimcová Veronika, Mgr.
katedra hudební výchovy Pedagogické fakultry Ostravské univerzity v Ostravě
 
Nová generace rockových hudebníků v Ostravě (.doc)
Příspěvek mapuje rockovou kulturu v Ostravě, jejíž progresi definují především mladí muzikanti nové nastupující generace. Zabývá se aktuálními trendy rockové hudby a jaký přístup k nim konkrétní vybrané kapely zaujímají.
 
Ruttkay Juraj, Mgr.art., Ph.D.
Katedra teorie a dějin umění Fakulta umění OU v Ostravě, Katedra hudby Fakulta prírodných vied ŽU v Žiline
 
Stodvadsaťpoäť rokov Dychovej hudby Košicko-bohumínskej železnice vo Vrútkach (1884 - 2009) (.doc)
Príspevok je venovaný histórii a súčasnosti najstaršieho inštrumentálneho telesa v meste, v regióne Turca a na severozápade Slovenska, ktoré kontinuitne pôsobí 125 rokov. V príspevku autor pripomína najvýznamnejších kapelmajstrov, ktorý s dychovou hudbou spolupracovali.
 
Skála Daniel, Mgr.
Ostravská Univerzita, Katedra Hudební výchovy, Janáčkova konzervatoř v Ostravě
 
Cimbál a jeho využitelnost v artificiální hudbě v rámci České republiky (.doc)
Obsahem tohoto příspěvku je naznačení historie moderního cimbálu od jeho vzniku v roce 1872 až po současnost. Stať rovněž obsahuje několik řádek o Sdružení cimbalistů ČR a jeho aktivitách a také o cimbálové dílně HOLAK a jejím majiteli Vladimíru Holišovi. V druhé části je pak stručný přehled nejvýznamnějších českých interpretů 20. a 21. století
 
Slavík Petr, doc. MgA.
khv PF UJEP Ústí n. L.
 
V porotě klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte (.doc)
Při svých účastech v interpretačních soutěžích jsem získal mnoho zkušeností, které jsem bohatě využíval jak pro koncertní, tak i pedagogickou činnost, především při přípravě žáků na soutěžní vystoupení. Vždy jsem si opět kladl otázky proč mladí hudebníci soutěží, jaké optimální podmínky vytvořit pro rozhodování, a jak soutěžní praxe následně ovlivňuje další vývoj umělce. Byl jsem členem většiny porot našich klavírních soutěží, nejvíc zkušeností jsem ale načerpal během rozhodování na mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, kde od r. 2003 zastávám funkci předsedy poroty. Prostředí této soutěže se proto ve svém příspěvku věnuji přednostně.
 
Spisar Jan, Doc., Mgr., Ph.D.
katedra hudební výchovy, PdF OU v Ostravě
 
Marian Sawa – a remarkable Polish artist, pedagogue and choral composer (.doc)
This paper takes a look at Marian Sawa (1937 – 2005, Poland) as the organist, musicologist, pedagogue and composer for choirs. We will also learn about his education and pedagogical work in the context of the last decades of the 20th century.
 
Steinmetz Karel, prof., PhDr., CSc.
katedra hudební výchovy PdF OU v Ostravě
 
Regionální problematika v díle ostravského hudebního historika a pedagoga (.doc)
Autor se v kratším příspěvku zabývá hlavními tematickými okruhy badatelského zájmu profesora PhDr. Jana Mazurka, CSc. Stať je doplněna o soupis Mazurkových chronologicky řazených prací.
 
Strenáčiková Mária, doc. Mgr. art. CSc.
Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
 
Inštrumentálna tvorba Zdenka Mikulu so zameraním na sláčikové kvarteto „Ave, Eva“ (.doc)
Inštrumentálna tvorba Z. Mikulu (1916) je rozmernou kompozičnou oblasťou (takmer päť desiatok diel), ktorej sa autor venuje od svojich prvých skladateľských opusov. Príspevok charakterizuje hudobnú reč, osobité ponímanie farebných fenoménov a snahu podriaďovať voľbu hudobno-vyjadrovacích prostriedkov celkovému zámeru skladby. V závere je uvedený chronologický prehľad najznámejších inštrumentálnych diel.
 
Šedivý Ondřej, PhDr.
Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 
Sbormistr a pedagog Tomáš Fiala – významná osobnost severočeského regionu (.doc)
Autor v příspěvku poukazuje na přínos a celoživotní práci významné osobnosti severočeského hudebního života - sbormistra a pedagoga Tomáše Fialy, který na podzim roku 2008 oslavil životní jubileum 75 let. V centru pozornosti se ocitá jednak umělcův životopis, zejména pak ale jeho nemalý podíl na rozvoji sborového zpěvu, a to jak amatérského, tak i profesionálního. V příspěvku je rovněž mapována Fialova činnost pedagogická a organizátorská, zvláště je vyzvednut jeho význam ve funkci vedoucího Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
 
Škvarková Jana, MgA., ArtD.
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Klavírna tvorba skladateľov banskobystrického regiónu (.doc)
Klavírna tvorba banskobystrických hudobných skladateľov má nielen svoj regionálny, ale v niektorých prípadoch i medzinárodný význam. Mnohé diela sa stali trvalou súčasťou klavírneho repertoáru slovenských interpretov, iné zohrali v histórii len epigónsky význam. Podobne je to i so skladateľskými osobnosťami, ktoré sa rôznou mierou podieľali na zvyšovaní umeleckej tvorby v banskobystrickom regióne.
 
Šmálová Miroslava, Mgr.
Katedra hudobnej výchovy PF UMB Banská Bystrica, Sk
 
Čo by nemal dirigent pri svojej práci opomenúť – II. časť. Metodika práce so zborovou skladbou (.doc)
Príspevok poskytuje teoretické i praktické námety k práci dirigenta so speváckym zborom a zborovou skladbou.
 
Šmálová Miroslava, Mgr.
Katedra hudobnej výchovy PF UMB Banská Bystrica, Sk
 
Čo by nemal dirigent, resp. hlasový pedagóg pri svojej práci opomenúť – I. časť. Hlasová výchova v speváckom zbore (.doc)
Príspevok poskytuje teoretické i praktické námety k práci dirigenta, resp. hlasového pedagóga, v oblasti hlasovej výchovy.
 
Špačková Lintymerová Petra , MgA.
KHV PdF UP, Olomouc
 
K problematice vývoje vokálně-dramatického projevu operního pěvce v regionu (.doc)
 
Ťahún Mendelová Antónia, Mgr.
Katedra hudby PF UKF v Nitre
 
Možnosti využitia hlavolamov v hudobnej výchove (.doc)
Hlavolam a iné logické úlohy je možné efektívne využívať nielen v prírodovedných predmetoch, ale aj vo vyučovaní hudobnej výchovy. Príspevok sa venuje konkrétnym úlohám, ktoré sú aplikovateľné do vyučovacieho procesu hudobnej výchovy prevažne na druhom stupni základných škôl, ale takisto aj do vyučovania hudobnej náuky na základných umeleckých školách.
 
Teryngerová Johana , Mgr.
Katedra HV, MU Brno
 
Historické pozadí vokální složky NAH v hudební výchově (.doc)
 
Vaněčková Michaela, Mgr. et Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
 
Spolek pro komorní hudbu při Moravské filharmonii Olomouc (.doc)
Příspěvek prezentuje dlouholetou historii Spolku pro komorní hudbu v Olomouci s důrazem na poslední etapu, kdy spolek navázal spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc. Hudební sdružení výrazně zasáhlo do vývoje kulturního dění v Olomouci a svojí činností ovlivnilo kvalitativní postoj olomouckého obyvatelstva k hudebnímu umění.
 
Viera Kudriová, PhDr.
PdF, KPEP, Trnavská univerzita, Trnava
 
Aplikácia hudobných činností v školskom klube (.doc)
Príspevok spracováva problematiku hudobných aktivít vo voľnom čase v školských kluboch v teoreticko-aplikačnej rovine. Konkretizácia esteticko-výchovných aktivít ponúka pohľad na aktuálnosť danej problematiky v podmienkach školských klubov.
 
Vlčeková Anna, PaedDr.
ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský MIkuláš
 
Štúdium pre dospelých v ZUŠ v kontexte zákonov a štatistík (.doc)
Štúdium pre dospelých v ZUŠ je zložitý a mnohotvárny proces. Znásobenie záujemcov o hudobné vzdelávanie touto formou zintenzívňuje potrebu vystihnúť jeho podstatu, špecifikovať jeho zvláštnosti. Príspevok poukazuje na neprehľadnosť, nezrozumiteľnosť, neprepracovanosť a nejednotnosť základných podmienok štúdia.
 
Vondráčková Jana, MgA.
FU OU – odb. as. na Katedře klávesových nástrojů, studentka 1. ročníku doktorského studia na Pdf OU
 
Přínos Mezinárodní soutěže pěveckých ensemblů Stonavská Barborka pro hudební život severomoravského regionu i České republiky (.doc)
Mezinárodní soutěž pěveckých ensemblů Stonavská Barborka je první soutěží tohoto typu v ČR. Její vznik inspirovali dva významní umělci pocházející z moravskoslezského kraje: hudební skladatel a emeritní profesor JKO PhDr. Leon Juřica a operní pěvec, pedagog FU OU MgA. Klemens Sĺowioczek. Soutěž vytváří jedinečnou příležitost pro mladé pěvce – studenty základních, středních a vysokých uměleckých škol – k rozvíjení specifického talentu pro komorní zpěv. Profesionální zvládnutí zpěvu v ansámblu je nejen nezbytné pro jejich budoucí pěveckou kariéru, ale rovněž velmi obohacuje celkový rozvoj osobnosti mladého hudebníka.
 
Všetičková Gabriela, Mgr.
Katedra hudební výchovy UP v Olomouci
 
Komponování jako součást hudební výchovy (.doc)
Příspěvek přibližuje problematiku elementárního komponování dětí ve výuce a možnosti jeho praktického využití ke zpřístupňování soudobé hudby. Vychází z rozboru zahraničních projektů a přístupů a stručně analyzuje situaci u nás.
 
Zubíček Jaromír, Mgr., ArtD.
Ostravská univerzita v Ostravě, PdF., KHV
 
Vybrané interpretační aspekty soudobé klavírní hudby na PdF OU (.doc)
Příspěvek nazvaný Vybrané aspekty soudobé klavírní hudby na PdF OU se zabývá problematikou výuky současné hudby a její prezentaci na veřejnosti. Velká pozornost je v něm věnována zvládnutí paměťové složky a trémy.
 
Zuková Daniela, Mgr.
Katedra hudební výchovy, Ostravská univerzita v ostravě
 
Skladatel Ofer Ben Amots a jeho sborová tvorba věnována karvinskému pěveckému sboru Permoník (.doc)
Příspěvek představuje amerického skladatele Ofera Ben Amotse, který dlouhodobě spolupracuje s Pěveckým sborem Permoník a jeho sbormistryní Evou Šeinerovou. Skladby jsou inspirovány skladatelovými kořeny a jeho vírou.
© KHV PdF OU 2007 | technický kontakt