home

Konference

Upozornění: Po ukončení práce nezapomeňte zavřít prohlížeč.

autor příspěvek
 
Adámek René, Prof., MgA.
katedra hudební výchovy, PdF OU v Ostravě
 
Večery hudby jako významný a inspirující fenomén regionální hudební kultury (.doc)
Studie se zabývá někdejší činností ZUŠ ve Vítkově, nabízí nové pohledy na projekty, které mohou na těchto školách přerůst v pravidelné hudebně vzdělávací pořady, koncerty spojené s výstavami a workshopy.
 
Berkyová Zlatica, MgA.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
Elementární problematika hlasu, přirozená kvalita hlasu jako požadavek pro studenty oboru učitelství 1. a 2. stupně ZŠ (.doc)
Příspěvek se zabývá problematikou hlasových schopností studentů oboru učitelství, poukazuje na nedostatečné využití hlasových možností s důrazem na požadavek pro přirozenou kvalitu hlasu.
 
Brezina Pavol, Mgr., PhD.
Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 
Perspektívy predmetu Hudba a počítač na základných umeleckých školách (.doc)
Štúdia sa zaoberá perspektívami predmetu Hudba a počítač na základných umeleckých školách. V prvej časti v stručnosti popisuje vývoj dištančného vzdelávania ako predchodcu počítačom podporovanej výučby. V druhej časti sa zameriava na skúmanie súčasného stavu a ponúka niekoľko riešení na zlepšenie výučby predmetu Hudba a počítač.
 
CÜCEOĞLU ÖNDER Gülten, Assist. Prof., Ph.D.
Department of Music Education, Education Faculty, the University of Mehmet Akif Ersoy, Burdur -Turkey
 
EKREM ZEKİ ÜN, THE COMPOSER OF CONTEMPORARY TURKISH CLASSICAL MUSIC (.doc)
In this article, the Turkish composer Ekrem Zeki Ün’s musician identity, conception of art and music educatioanlist career are examined, and his contributions to the development of Contemporary Turkish Classical Music are underlined.
 
DALKIRAN Esra, Asst.Prof.Dr.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turkey
 
A SAMPLE OF” STUDY ANALYSIS MODEL” FOR VIOLIN TRAINING: MAZAS, OPUS 36/6 (.doc)
In this study, an original analytic model related to violin education has been made on the Etude in G Majör, Op. 36/6 by Jacques- Féréol Mazas.
spoluautoři: Prof.Dr. Türev BERKİ, Hacettepe Üniversitesi, Turkey
 
DALKIRAN Esra, Asist. Prof.
Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
 
Teaching The Violin And The Viola In The Education Of Music Teachers In Turkey (.doc)
The worldwide teaching of the violin and the viola is being performed parallel to their recognition from the beginning to the present with the help of universally appreciated works and etudes. However, even if this education originates from the literary archives of the viola and the violin, there happen to be differences and similarities among them. Starting from this point, the study in subject, comprises information about the content and application of “the individual instrument” (the violin and the viola) course in the Turkish curriculum of music teachers.
spoluautoři: NACAKCI, Zeki, Assist. Prof., Mehmet Akif Ersoy University
 
Dolinská Viktória, PhDr., PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia
 
Generačná podmienenosť vnímania hudboného diela (.doc)
Umelecké dielo môžeme považovať za konečné vtedy, keď sa dostane do vedomia vnímateľa, čiže stáva sa individuálne konkrétnym, je realizované sociálne historicky a individuálne psychologicky. Preto môžeme rozlišovať, čo má v hudbe celospoločenskú platnosť a čo je individuálne. V našom výskume sme sa zamerali na individuálnu konkretizáciu vnímania. Keďže je vnímanie umeleckého diela vnímaním estetickým, nemožno ho zredukovať len na percepciu, ale súčasťou vnímania sa stáva aj kognitívne spracovanie, prežívanie a hodnotenie. Kryštalizácia hudobného diela ako estetického predmetu je dotváraná vo fáze estetickej responzie, čiže po vypočutí si konkrétnej skladby. Náš príspevok je návrhom na tvorbu možností skúmania generačnej podmienenosti vnímania hudobného diela práve v tejto fáze.
spoluautoři: 0
 
Dymon Mirosław, Dr
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki
 
CREATIVE PROCESS RELATING TO MUSIC PERFORMERS (.doc)
The present study is an attempt of synthetic description of obstacles occurring to a work on a music composition and interpretation. As a theoretic base for the research, considerations and interpretations an idea of creative process was taken which formulates the said process as the creative interaction (c. f. E. Nęcka, 1995). In the carried out research the questionnaire methods constructed by the author were used. There were three groups of people tested (pupils, students and musicians- professionales) – 150 people together. The factor analysis let distinguish four factors relating to different ways of practising and different attitudes towards one’s own work, as well as four factors relating to one’s behaviour during a concert in every tested group (24 factors together).
 
Hladíková Jana, MgA.
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 
Psychická rovnováha jako hlavní prostředek kvalitního výkonu interpreta (.doc)
V oblasti veřejného vystupování je význam duševní rovnováhy spolu s profesionální zodpovědností prvořadým předpokladem zdárného výkonu. Hluboký základ tvůrčí činnosti vyrůstá z vyrovnanosti, ušlechtilosti, zdravého sebevědomí a především z víry ve vlastní umění. Umělecký tvůrčí proces je třeba chápat jako celek, ovšem složený z několika komponentů, kde jedním z nich je právě psychická odolnost a vyrovnanost.
 
Ježil Petr, Doc. PhDr., Ph.D.
UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra výchov uměním
 
Integrace Hv a Vv na 1.stupni ZŠ (.doc)
 
Kaštanová Hana, Mgr.
Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci
 
Sondy do hudebního života Mikroregionu Litovelsko ve 20. století (.doc)
Mikroregion Litovelsko se rozkládá na území Bouzovské vrchoviny, Litovelského Pomoraví a Hané. Historicky patří k oblastem, v nichž se hudební tradice udržuje již po celá staletí na vysoké umělecké úrovni. Etnograficky je život tohoto města v průběhu celého 20. století spojen s českým obyvatelstvem a to i v době, kdy okolní města jako Uničov byla německá. Hudební bádání v tomto regionu často odhaluje velmi překvapivá zjištění o významných osobnostech z okruhu hudební vědy a pedagogiky, opery, sbormistrovství, virtuózní či skladatelské činnosti. Za zmínku stojí také spojitosti se skladateli A. Dvořákem, L. Janáčkem, nebo J. B. Foersterem.
 
Kisiel Mirosław, doc., PhD
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Ślaski
 
F. Chopin i jego twórczość w edukacji muzycznej dziecka (.doc)
W artykule przedstawiono rolę i znaczenie twórczości F. Chopina w edukacji muzycznej dziecka. Dokonano analizy programów i podręczników pod kątem występowania w nich omawianych treści. Przedstawiono i skomentowano różne formy przybliżania muzyki F. Chopina dzieciom.
 
Kızıldeli Nurdan
Fine Arts Department of The Faculty of Education, Mehmet Akif Ersoy University, Music Teaching Branch, Turkey
 
A COMPARISON OF THE EFFECTS OF RESPIRATORY MECHANISM ON THE PERCEPTIONAL, VISUAL AND AERODYNAMIC PROPERTIES OF VOICE I N TERMS OF PRE-TEACHING AND POST-TEACHING STATES (.doc)
The aim of this study is to determine the effects of respiration mechanism on the perceptional, visual, acoustic, and aerodynamic properties of voice as the consequence of a programmed voice training in laboratory conditions; to research the extent to which power and support of respiratory muscles – the most basic factor in the formation of respiration - can be improved; and to determine whether or not the obtained findings concerning the properties of voice have significant relationships with the findings obtained in consequence of a voice training programme along an academic year, and to make suggestions in line with the obtained results.
spoluautoři: Prof.Suna Çevik, Fine Arts Department of The Faculty of Education, Gazi University, Music Teaching Branch, Prof. Dr. Gürsel Dursun, School of Medicine, Ankara University, Ibni Sina Hospital, Ear, Nose and Throat Department
 
Kološtová Marianna, PaedDr., Ph.D.
Katedra hudobnej výchovy, PF UMB v Banskej Bystrici
 
Minulosť a prítomnosť nástrojovej hry v príprave učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky (1. stupňa ZŠ) (.doc)
Anotácia: Príspevok reflektuje základné otázky nástrojovej hry v príprave učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky a 1. stupňa ZŠ. V historickom kontexte poukazuje na dôležité medzníky začleňovania povinnej nástrojovej prípravy do štúdia učiteľstva 1. stupňa ZŠ. Na základe výsledkov výskumu poukazuje na dôležitosť a opodstatnenosť vyučovania nástrojovej hry na PF. Upozorňuje na postupnú minimalizáciu až vyčleňovanie hry na hudobnom nástroji z povinnej prípravy učiteľov najmä novoakreditovaných študijných odborov, zameraných na primárnu sféru vzdelávania.
 
Kompas Karol , Ing. Mgr. art. PhD.
Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko)
 
Osobnosti gitarovej hudby na Slovensku (.doc)
Príspevok je zameraný na problematiku gitarovej hudby na Slovensku, pričom sa zameriava najmä na osobnosti gitarovej hudby na Slovensku (interpreti, pedagógovia, organizátori gitarových festivalov).
 
Konvalinková Jana , MgA.
UJEP, PF, Katedra hudební výchovy – Ústí nad LabemTUL, FPHP, Katedra primárního vzdělávání - Liberec
 
Pentatonická stupnice, tónina starověké Číny, její historie a použití ve waldorfské pedagogice pro výchovu předškolního a mladšího školního věku. (.doc)
Waldorfská pedagogika doporučuje učiteli, aby pro období předškolního a mladšího školního věku používal v hudební výchově i výchově obecně pentatotinickou stupnici. Z  jakého důvodu je doporučována pro tuto věkovou hranici právě pentatonická stupnice a jak si s tímto fenoménem waldorfské pedagogiky má poradit učitel. Podívejme se také na historii vzniku této tóniny ve starověké Číně.
 
Kováčová Barbora, PaedDr., PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta , Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
 
Medzi –zvukom a obrazom– »presahy« hudobného a bábkového umenia (.doc)
Pri »hľadaní« a »nachádzaní« spojitosti hudby a bábkového umenia existujú konkrétne integrujúce aspekty, ktorými sú materiál, reálny čas a obsah. Každý zo spomenutých aspektov má svoju silu, ktorou pôsobí vo svojom prostredí . Považujeme ich za komponenty synergie umení – hudobného a dramatického konkrétne bábkového (samozrejme možno zaradiť aj iné druhy umenia, ich zapojenie závisí od reálne prebiehajúcej situácie).
 
Kozel David, Mgr.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
 
Sirény - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu (.doc)
Příspěvek se zabývá antickou mytologií z pohledu inspiračního potenciálu pro hudbu. Sémantická analýza mýtů o Sirénách zjišťuje významy, se kterými může skladatel pracovat při jejich zhudebňování specifickými hudebními prostředky. Připojen je také seznam skladeb vztahujících se k uvedenému mýtu.
 
Kružík Vítězslav, Mgr.
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov
 
Horácká lidová píseň, skřipácká hudba a Míla Brtník (.doc)
Článek obeznamuje o problematice lidové kultury etnoregionů Horácko a Podhorácko. Část je věnována popisu lidové kultury kraje Vysočina z hlediska lidové písně. Autor prezentuje horácký fenomén - „Skřipáckou hudbu“. Dále upozorňuje na folklorní osobnost Miloslava Brtníka.
 
Kubátová Gabriela, PhDr., Ph.D.
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta UK v Praze
 
Mistrovská díla 20. století v komorní hře na ZUŠ (.pdf)
Článek se zaměřuje na rozvoj praktických hudebních dovedností i hudebnosti obecně v rámci komorní hry na ZUŠ u začínajících i vyspělejších houslistů prostřednictvím moderní hudby. Upozorňuje na kompozice dvou z nejvýznamnějších skladatelů 20. století Bohuslava Martinů a Bély Bartóka - Snadné etudy (Études faciles) pro dvoje housle (H. 191; Paříž 1930) a 44 duet pro dvoje housle (Sz. 98, BB 104; 1931).
 
Kupka Miroslava, Mgr. art, PaedDr.
Filharmonie B. Martinů, Zlín
 
František Blaha as a presenter of musical educational concerts for children and the young (.doc)
The paper presents Blaha as a man of great knowledge and a well-educated musician, too. Not only was he good at theory of music, but he could also play many musical instruments very well. He used his general knowledge skillfully as a teacher at school and as a presenter in front of the audience in the concert hall as well. In the fifties he invented his own schedule of musical educational concerts which were successfully played in Zlin. In the end the paper views concepts of the concerts for the young performed nowadays. The conclusion brings pros and cons between the old and the new versions of the concerts being on the programme in the Czech Republic in comparison with the concerts abroad.
 
Kupková Janka, PhDr., CSc.
Katedra hudby Pedagogická fakulta UKF v Nitre
 
Prínos nitrianskych detských, mládežníckych a akademických zborov a súborov do regionálnej a národnej hudobnej kultúry (.doc)
Príspevok mapuje aktivity nitrianskych detských, mládežníckych a akademických zborov a súborov a zvýrazňuje ich podiel v rozvoji hudobnej kultúry Ponitria, ako aj ich vklad do hudobnej kultúry Slovenska. Skúma ich v kontexte vývojových premien spoločnosti.
 
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
katedra hudební výchovy, PdF OU v Ostravě
 
Metamorfózy ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968 (.doc)
Příspěvek se zabývá vývojem ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968. Všímá si významných ostravských hudebních pedagogů, hudebněvýchovných trendů a institucí.
spoluautoři: Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
 
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
katedra hudební výchovy, PdF OU v Ostravě
 
Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989 (.doc)
Revoluční společenské změny přinášejí nové momenty i do forem a obsahu ostravské hudební kritiky, publicistiky a hudební vědy. S proměnami ostravského denního tisku souvisí postupně přesunutí recenzní činnosti do respektovaných hudebních časopisů. Vznikají a jsou vydávány hudební publikace monografického charakteru. Muzikologická konference Janáčkiana rozšiřuje svůj zájem i o témata hudebněpedagogická.
spoluautoři: PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D.
Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
 
Kvapil Jan , Mgr. , LRSM
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 
Zobcová flétna – snadný nástroj pro začátečníky? (.doc)
Zobcová flétna je v současnosti zřejmě nejrozšířenějším hudebním nástrojem. Příspěvek nastiňuje vývoj nástroje ve 20. století a na základě poznatků současné špičkové světové pedagogiky se zamýšlí nad nejčastějšími problémy, které se objevují ve výuce, zejména na úrovni žáků základních uměleckých škol. Zdůrazňuje nutnost kvalitní výuky založené na profesionálních základech.
 
Lukačková Alena
Materská škola, Jánskeho, Žiar n. Hronom (Slovensko)
 
Aplikácia hudobných aktivít v materskej škole (.doc)
 
Marhevská Věra, Mgr.
khv PdF Ostravské univerzity v ostravě
 
Hudební výchova na vybraných soukromých středních školách v České republice (.doc)
Autorka příspěvku obecně charakterizuje rozmanité varianty hudebního vzdělávání v předmětu hudební výchova, které jsou realizovány na vybraných soukromých středních školách v České republice v anglickém jazyce. The authoress generally characterizes various types of music education in the school subject Music, which is taught in chosen private secondary schools in the Czech Republic in English.
 
Martinková Dana, PaedDr.
ZŠ Klatovy, Čapkova ul.
 
Organizace vyučovací hodiny hudební výchovy na 1.stupni ZŠ (.doc)
Promyšlená organizace vyučovací hodiny hudební výchovy, kdy učitel dokáže vytvořit u žáků pozitivní očekávání a zabezpečit efektivní průběh vyučování, přináší dětem radost z hudebních činností a současně i kladný vztah k hudbě. Aby žáci v hodině co nejproduktivněji pracovali, je nutné zajistit v průběhu pedagogického procesu hladké a plynulé přechody mezi jednotlivými aktivitami, motivovat zapojení žáků do hudebních činností, volit přiměřené tempo práce, mít neustálý celkový přehled o situaci ve třídě, sledovat pokrok v činnostech u jednotlivých dětí a poskytovat jim podporující zpětnou vazbu.
 
Mazurek Jan, Prof. PhDr. , CSc.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present (.doc)
In this paper the authors tried to describe the development of music culture in the previous about 120 years in Ostrava – a town, which became one of the most important industrial centers of Austria–Hungary at the end of the 1860's. Between the Wars Ostrava became also a significant cultural center with a rich concert and music-theater life, that all thanks to very good quality of Ostrava opera-house, radio and music schools and also thanks to the remarkable musicians and music teachers J. Vogel, J Schreiber, E. Marhula, F. M. Hradil, J. Šoupal et al. After World War II a conservatory, a professional symphonic orchestra and the Department of Music Education of the Faculty of Education was founded there, also some notable composers worked there – e.g. R. Kubín, M. Klega, Č. Gregor, K. Kupka, M. Báchorek. Important music festivals take place in Ostrava - Janacek May, Ostrava Days, Music Nowdays, a competition of young composers Generation is held etc.
spoluautoři: Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D., Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.
 
Medňanský Karol , Doc. Mgr. art., PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra hudby
 
Komorná hudba v kontexte pedagogicko-umeleckej prípravy učiteľov hudby na KHu FHPV Prešovskej univerzity v Prešove (.doc)
Študenti Katedry hudby FHPV PU účinkujúci v niekoľkých inštrumentálnych súboroch - Univerzitný komorný orchester Camerata academica a k nemu pridružené komorné súbory združené v Collegiu musicum - sa na výučbe predmetov Hra v súboroch a Collegium musicum oboznamujú so špecifikami práce v komorných súboroch: so spôsobom nácviku vychádzajúceho z teoretickej a interpretačnej analýzy konkrétneho diela, so psychologickými danosťami komorného muzicírovania, s dramaturgickou stavbou komorného koncertu, s rôznorodosťou a charakteristickými znakmi hudobných štýlov, s osobitosťou v prístupe k dielam komponovaných pre daný komorný súbor a morálnou a etickou zodpovednosťou voči autorovi a danému dielu. Toto študijné zameranie má veľký význam pre ich budúcu profesionálnu činnosť hudobných pedagógov.
 
Medňanský Karol, doc. Mgr. art., PhD.
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Katedra hudby
 
Leonard Stöckel (1510 – 1560) – zakladateľská osobnosť hudobnej pedagogiky na území Slovenska (.doc)
Leonard Stöckel (1510 – 1560) patrí medzi významné osobnosti slovenských dejín. Jeden z najvýznačnejších šíriteľov Lutherovej reformácie na východnom Slovensku zostavil na základe Symbolických kníh a Melanchtonovej práce Loci communes najstaršiu pamiatku uhorského luteranizmu nazvanú aj Confesio Pentapolitana. Dôležité je však aj jeho miesto v dejinách školstva. Ako rektor zostavil podľa vzoru nemeckých latinských škôl zákony bardejovskej školy Leges scholae Bartphensis. L. Stöckel je autorom prvej známej učebnice hudby na našom území písanej latinsky. Vyslovuje v nej myšlienky, ktoré na svojej aktuálnosti nestratili nič do dnešných dní.
 
Minár Peter, Mgr.
Katedra hudobnej výchovy UMB v Banskej Bystrici
 
Improvizácia ľudovej piesne - prostriedok na tvorivé poňatie hudobnej výchovy na základnej škole (.doc)
Príspevok sa zaoberá a pozornosť upriamuje na improvizáciu: ako nástroj a fenomén, ktorý umožňuje naplno využívať tvorivý potenciál učiteľa a následne aj žiaka hudobnej výchovy na základnej škole. Ide teda predovšetkým o načrtnutie významu a možností improvizácií ľudových piesní v prostredí základnej školy.
 
NACAKCI Zeki, Assist. Prof.
Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
 
TURKISH FOLK MUSIC (.doc)
Every nation on earth has its own peculiar folk music. Folk music is a means of verbal and non-verbal melodies which portraits the musical backgrounds and cultural heritage of any nation with an emotional perspective. The aim of this study is to share the structural and theoretical aspects of Turkish folk music that possesses an impressive state in world history with universal cultures.
 
Najsrová Anna, Mgr.
Katedra hudební výchovy pedagogické fakulty Ostravské univerzity
 
Josef Vluka - folklorista, pedagog (.doc)
Příspěvek přibližuje osobnost Josefa Vluky, akcentuje jeho činnost folkloristickou, zájem o Těšínsko, sběr lidových artefaktů, uspořádání národopisné výstavy i jeho články do etnografického časopisu Český lid. Dále se zabývá též Vlukovou pedagogickou činností, zejména vydávání pedagogického časopisu Slez.
 
Novotná Dana, PhDr., Ph.D.
KVU PF UJEP Ústí nad Labem
 
Integrace hudebních a dramatických činností v předškolní výchově (.doc)
Společným jmenovatelem hudebních a dramatických činností je hra. Hra je nejpřirozenějším projevem seberealizace právě v období předškolního věku. Důležitým momentem je spojení slova, pohybu, hudby, pocitů a dramatické akce. Propojením hudební a dramatické složky dochází k umocnění tvořivého efektu. Hudební i dramatické činnosti vycházejí ze stejného předpokladu, a tím je tvořivost jedince. Prostřednictvím hudby a dramatických činností se dítě seberealizuje, kultivuje a objevuje nové rozměry a možnosti své osobnosti. Spojením slova, pohybu, hudby, improvizace a dramatické akce docházíme k původnímu smyslu slova „Muziké“ – k jakési formě „múzické výchovy“. Pedagogické fakulty nabízejí v současné době tříleté bakalářské studium určené učitelkám mateřských škol, kde si absolventky rozšíří odborné znalosti v oborech hudební a dramatická výchova.
 
Nowak Jan, Mgr.
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
Písně Václava Štývara pro přípravné dětské sbory (.pdf)
Příspěvek mapuje tvorbu Václava Štývara pro přípravné dětské sbory, snaží se popsat jejich typické vlastnosti, zdůrazňuje improvizační charakter některých jejich složek. Zvláštní důraz je kladen na pojetí instrumentální složky Štývarových písní.
 
Pecháček Stanislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
 
Neofolklorismus jako styl hudby 20. století (.doc)
Folklorismus a neofolklorismus v české muzikologické literatuře. Charakteristika neofolklorismu jako skladebného směru hudby 20. století. Nejvýznamnější představitelé.
 
Peřinová Ludmila, PhDr., Ph.D.
Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka, Konzervatoř České Budějovice
 
Miloš Schnierer a Umění žít hudbou (K životnímu jubileu muzikologa, pedagoga a publicisty) (.doc)
Příspěvek pojednává o nejnovější knize "Umění žít hudbou" Miloše Schnierera v kontextu autorovy rozsáhlé publikační, vědecké a pedagogické činnosti. Profesní životopis předsedy Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka (zaměřený k jeho letošním 75. narozeninám) akcentuje Schniererovu celoživotní práci na poli novákovského bádání a šíření uměleckého odkazu V. Nováka.
 
Radimcová Veronika, Mgr.
katedra hudební výchovy Pedagogické fakultry Ostravské univerzity v Ostravě
 
Populární hudba v mateřské škole (.doc)
Příspěvek argumentuje potřebu kvalitního hudebního zázemí již v předškolním věku. Součástí článku jsou výsledky průzkumu, který mapuje, jakou s jakou hudbou se děti ve školce setkávají. Druhá část průzkumu evaluuje předmět Populární hudba a její trendové proměny, který absolvovaly učitelky mateřských škol, jež studují v kombinované formě.
spoluautoři: Mgr. Věra Marhevská
 
Ruttkay Juraj, Mgr. art., Ph.D.
KHU FPV ŽU Žilina, KTDU FU OU Ostrava
 
Hudobné dielo a hudobný artefakt v hudobnej pedagogike (.doc)
Hudobno-didaktická koncepcia orientovaná na hudobné dielo a hudobný artefakt je jednou z viacerých koncepcií didaktiky hudby druhej polovice dvadsiateho storočia. Autor si kladie otázky „Čo je hudobné dielo?“, „Hudba ako dielo?“ „Analýza a interpretácia hudobného diela“ a z daných premís vyvodzuje hudobno-pedagogické dôsledky. Music-didactic concept, targeted on a musical work and a musical artefact, is one of more concepts of didactics of music of the second half of the 20th century. The author rises questions - "What is a musical work?", "Music as a work?" and "Analysis and interpretation of a musical work" and from given premises he concludes music-pedagogical consequences.
 
ŞAKTANLI Süleyman Cem , Asst.Prof.Dr.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turkey
 
MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS AND FOUNDATIONS IN TURKEY (.doc)
This paper studies the development of music education in the institutions in Turkey since the declaration of Republic. The music education institutions and foundations were determined and studied in this respect. This is a descriptive study based on literature review. The study shows that the Turkish music education has an academic quality both artistically and scientifically and this quality is apparent on the institutional basis.
 
Sedláková Alena , Mgr, PhD.
PU Prešov, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy
 
Polyestetické tvorivé dielne v didaktike hudobnej výchovy (.doc)
Inovatívne inšpirácie polyestetickej výchovy v rámci tvorivých dielní v disciplíne didaktika hudobnej výchovy na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Hudobné a výtvarné prelínanie námetov a tém v rámcoch polyestetickej výchovy sa v didaktike hudobnej a výtvarnej výchovy dostáva do kompetencií individuálnych možností rozširovania a aktualizovania metód vyučovania ako hudobných tak aj výtvarných pedagógov. Vyplýva to už zo samotného názvu – polyestetický, kde je zreteľ, že niečo bude prepojené v „mnohosti“ alebo s mnohovýznamnosťou.
spoluautoři: Košalová, Klaudia, PaedDr., PhD.
 
Skála Daniel, Mgr.
katedra hudební výchovy PdF OU
 
Problematika cimbálových transkripcí (.doc)
Tento krátký text je zaměřen na problematiku cimbálových transkripcí a jejich pedagogickou a interpretační využitelnost.
 
Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Katedra hudební kultury FPE ZČU
 
Muzikoterapie a hudební výchova (.doc)
Muzikoterapie může pomáhat najít cestu k tvořivé, zážitkové hudební výchově, cestu k rozvoji osobnosti prostřednictvím hudby. Cíle, vymezení a charakteristika obou oborů, shody a rozdíly mezi nimi. Možnosti spolupráce mezi hudební výchovou a muzikoterapií.
spoluautoři: -
 
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
Department of Music Education, Pedagogical Faculty of the University of Ostrava
 
Choral compositions from choral conductor’s the point of view (.doc)
In his paper Jan Spisar deals with issues in interpretation of contemporary compositions from university teacher’s point of view with a lot of experience as choral conductor.
 
Škvarková Jana, MgA., ArtD.
Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica
 
Igor Dibák - klavírna tvorba (.doc)
Igor Dibák patrí k známym súčasným slovenským skladateľom. Niekoľko rokov pôsobí ako pedagóg na Akadémii umení v Banskéj Bystrici. Jeho tvorba je zameraná na komornú hudbu. Pre klavír napísal množstvo skladieb, venovaných najmä deťom. Je autorom teoreticko-praktických príručiek zameraných na improvizáciu.
 
Štrbák Pandiová Iveta, PhD.
PF UKF v Nitre
 
Bartókove scénické diela na Slovensku (.doc)
Príspevok poskytuje súhrnný prehľad interpretácie Bartókovej scénickej tvorby na koncertných pódiách a v divadlách na Slovensku. Zameriava sa na ohlasy inscenácií, predstavení v dobovej kritike, resp. hudobných periodikách.
 
Ťahún Mendelová Antónia , PaedDr., PhD.
 
Motivation tasks and games in music education in the teaching process of music education in the senior years of primary schooling (.doc)
Motivational tasks and games have proved as efficient tools of motivation in case of most school subjects. The main objective of motivation is to encourage pupils in activities on all levels school system. Besides this, the engagement of proved elements in the music education can also increase the interest in this subject. Including logical tasks into the category of motivational tasks and games and the common verification of their efficient use in the music education in the senior years of primary schooling will enable us to know interdisciplinary relationships between Music education and Mathematics as the latter mentioned is the key scientific discipline of logical thinking. Our research can be an impulse for other music teachers who, in the effort to raise interest in their pupils, are trying to use all the available alternative methods in the teaching process of music education.
 
Vaněčková Michaela, Mgr. et Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci
 
Management vybraných hudebních institucí se zaměřením na regionální kulturu v zrcadle hudebních periodik (Československá republika 1918 - 1938) (.doc)
Hudební instituce byly během Československé republiky v letech 1918 - 1938 řízeny v duchu vyvíjející se nové demokratické republiky, tedy pozvolna a s mnohými omyly. I přes to jsou snahy některých institucí o manažerské řízení dobře čitelné a v celistvější podobě se odráží v odborných periodikách té doby. Management československých organizací se ještě neopírá o moderní teorie, ale lze pozorovat rok od roku jak nabývá svébytnosti a směřuje k profesionálnímu uchopení.
 
Vávra Martin, Mgr.
Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci
 
Virtuální hudební nástroje a jejich aplikace v hudební pedagogice (.doc)
Příspěvek pojednává o virtuálních hudebních nástrojích, principu jejich fungování a především o možnostech jejich využití v hudební pedagogice a v hudební výchově na základní nebo střední škole. Virtuální hudební nástroje mohou být vhodným prostředkem k tomu, jak udělat hudební výchovu pro studenty zajímavější a zvýšit tak jejich motivaci.
 
Všetičková Gabriela, Mgr.
Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci
 
"The music within us" aneb John Paynter a jeho podněty pro komponování v hudební výchově (.doc)
Příspěvek přináší pohled na osobnost Johna Payntera, skladatele a významného hudebního pedagoga. Zabývá se teoretickými východisky a koncepty jeho pedagogické činnosti (komponování dětí v hudební výchově) a možnostmi jejich praktického využití.
 
Waluga Anna, doktor
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 
Lidová píseň jako zdroj hudební zkušenosti dítěte ve školním vzdělání (.doc)
 
Zelenková Dagmar, PhDr. , Ph.D.
KHV PF UJEP Ústí nad Labem, ČR
 
Pěvecká technika pozdního belcanta v díle Manuela Garcíi ml. a jeho vliv na zpěvní pedagogiku (.doc)
Na počátku 19. století dochází k nutnosti radikální přeměny vokálních způsobů, která souvisí s postupným vytlačováním kastrátů z operní scény a jejich nahrazováním přirozenými mužskými hlasovými obory. Garcíova pěvecká pedagogika je postavena na klasickém pojetí libozvučnosti zpěvu, které vycházelo z virtuózního pojetí zpěvu. Přichází s nutností zavedení „nové vokalizace“ při zpěvu při zachování belcantového základu, který i on považoval za umění nejvyššího souladu mezi technikou a vokalitou.
 
Zítová Lenka, Mgr.
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 
Muzikoterapie a inspirace v edukačních směrech hudební oblasti (.doc)
Autorka předkládá inspirace z hudební výchovy, hudební pedagogiky a podává srovnání terapeutické a edukační hudební oblasti. Příspěvek zároveň obeznamuje o slučování terapie s hudební výchovou a hudební pedagogikou. Poukazuje na hudbu, jako na důležitý prvek v životě výchovy člověka a na prostředek v oboru muzikoterapie.
 
Zuková Daniela, Mgr.
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
 
85 let Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné (.doc)
Příspěvek představuje ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné jako moderní školu se širokou nabídkou vzdělání a kvalitním pedagogickým sborem, což se odráží nejen v kvalitě výuky a výsledcích školy v rámci národních i mezinárodních soutěží, ale také ve spolupráci školy s významnými umělci a soubory v rámci města a kraje.
© KHV PdF OU 2007 - 2024 | technický kontakt