Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Sekce

 • 14. – 16. září 2011

Sekce A
Využití moderních technologií v historickém výzkumu a dokumentaci

garanti:

 • prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.
 • doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

Rychlý rozvoj moderních technologií přináší zásadní změny i v historickém výzkumu, především v archeologii a v archivnictví. Sekce je proto zaměřena na dva hlavní okruhy:
 1. využití moderních technologií při terénním archeologickém výzkumu, vyhodnocování a uchovávání nálezového materiálu;
 2. nová podoba archívních pramenů moderní doby a využití nejnovějších technologií při ochraně pramenů historických.

Sekce B
Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální interpretaci

garanti:

 • prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 • doc. Mgr. Jaroslav Šebek. Ph.D.

Záměrem sekce je nabídnout setkání a diskusi nad aktuálními otázkami výzkumu moderních a soudobých dějin, dále i k utváření jejich současného mediálního obrazu. Jedná se například o tato témata:

 • Interpretační modely české/československé státnosti 20. století;
 • Interdisciplinarita jako nástroj výkladu moderních a soudobých dějin;
 • Komunistická minulost a modely jejího výkladu;
 • Publicistika, dokumentaristika, elektronická média – jako nástroj zpracování, paměti a popularizace dějin;
 • Témata menšin a regionů v moderních a soudobých dějinách;
 • České/československé dějiny v mezinárodním diskursu;
 • Existují ještě „nepopulární“ či „zamlčované“ dějiny?;
 • Příběhy hrdinů a antihrdinů ve 20. století.

Sekce C
Dnešní a budoucí cesty sociálních a hospodářských dějin
Kam zmizely dějiny práce?

garanti:

 • prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 • prof. PhDr. Aleš Zářický. Ph.D.

Bilance výsledků dosavadních výzkumů v rámci jednotlivých oblasti sociálních a hospodářských dějin s důrazem na naznačení desiderií a potřebných směrů dalšího bádání. Např. směry výzkumu dějin dělnictva, respektive otázky jeho diferenciace, formování měšťanstva či technické inteligence, podnikatelstva, šlechty, středních a nižších vrstev, sociálních protestů, sociální otázky, sociálního zákonodárství. Dále prosopografické bádání, výzkum skupinových socioprofesních identit, vzorů chování a kulturních kódů, spolkových aktivit, patriarchalizace a kapitalizace společnosti, gendrových aspektů výroby, respektive rodinné mzdy, vzniku tzv. hospodářských elit, vývoje bankovnictví, hospodářského nacionalismu a samozřejmě diskuse kolem metodologických aspektů výzkumu sociálních a hospodářských dějin.

Sekce D
Nové trendy v přístupu k českým středověkým dějinám

garanti:

 • prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
 • prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

Posuny ve vnímání státu (státní útvar, atributy státu; „stát-nestát“, země Koruny české); koncepty sociálně-ekonomického vývoje v přemyslovském období; ekonomicko-správní terminologie oříškem i prubířským kamenem; sémantické analýzy středověké terminologie – cesta k poznání nebo do pekel?; nakolik pomáhá historikovi nejstarších období jazykověda; odrazy zahraničních badatelských konceptů v našem prostředí a jejich metamorfózy.

Sekce E
Historická kultura a dějepisné vzdělávání v současné české společnosti

garanti:

 • doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
 • Mgr. Pavel Martinovský (ASUD)

Sekce je tematicky strukturována do čtyř bloků, zahrnujících nejvýznamnější oblasti současného dějepisného vzdělávání:

 1. Empirické výzkumy podoby výuky dějepisu a výzkumy historického vědomí;
 2. Učitelské zkušenosti a přístupy;
 3. Zahraniční zkušenosti s výukou dějepisu;
 4. Opomíjená historická témata ve výuce dějepisu.

Studentská sekce F
Vybrané otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny mladých historiků

garanti:

 • Mgr. Stanislav Knob
 • Mgr. Michaela Závodná

Tato sekce je určena zejména studentům postgraduálního studia v externí i interní formě. Po obsahové stránce je zaměřena především na témata z hospodářských a sociálních dějin. Prezentovány mohou být jak příspěvky faktografické tak metodologické. Časově nejsou témata omezena (starověk – moderní dějiny). Cílem sekce je umožnit doktorandům prezentovat výsledky vlastního původního výzkumu a seznámit se s činností různých historických pracovišť na území ČR.

Posterová sekce G
Historická krajina - historický prostor. Realita a virtualita

garant:

 • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Prostor - krajina - je „Theatrum mundi,“ tvoří jeviště událostí a procesů, odehrávajících se v čase.

Vývoj společnosti se odehrával a odehrává v určitém prostoru (krajině) a v čase. Společnost (člověk) a krajina jsou zároveň hlavními aktéry krajinných změn, tvůrci kulturní krajiny, která se po určité době stává krajinou „historickou“; jednotlivé časové vrstvy historické krajiny se postupně překrývají a vzájemně ovlivňují. Hranice mezi historickou a současnou kulturní krajinou je pohyblivá a velmi křehká. Historickou krajinu dokumentují mnohé stopy - pozůstatky krajinných prvků, které tuto krajinu spoluvytvářely - i historická informace, s krajinou spjatá.

Odborníci usilují o důkladné poznání a popsání historické krajiny, vysvětlení příčin, zákonitostí a mimořádných aspektů jejího vývoje. Kdy, jak a proč vznikala, jak a z jakých důvodů se měnila, co po ní zůstalo a čím může být inspirací pro současný svět. Nemalou roli přitom hraje myšlenkové dědictví školy Annales. Výsledky výzkumu historické krajiny jsou mimo jiné prezentovány na mezinárodních konferencích (např. 14th International Conference of Historical Geographers, Kyoto 2009; 15th International Conference of Historical Geographers, Prague 2012 – v přípravě).

Historická krajina je předmětem transdisciplinárního studia včetně přístupů, metod a pramenů historické práce (prameny hmotné, písemné, ikonografické, kartografické aj.). Historické přístupy spatřují v krajině zejména prostor pro realizaci života a představ společnosti a promítnutí hodnot lidských civilizací. Zároveň jsou konfrontovány s proměnným zeměpisným názvoslovím i s dávnými příběhy a mýty; v nich spočívá další rozměr historické krajiny.

Posterová sekce „Historická krajina - historický prostor. Realita a virtualita“ je věnována historické krajině českých zemí v evropských souvislostech, zejména od středověku do konce 20. století. Tématem posterů je historická krajina, její proměny, rekonstrukce (virtuální historická krajina) a využití výsledků bádání v aplikovaném výzkumu i v praxi. Na zpracování posterů se mohou podílet nejen historikové, ale také odborníci široké škály souvisejících disciplín.

Po registraci zašlou autoři postery formátu A0, A1 nebo A2 v pdf (v nižším rozlišení) na e-mail semotanova@hiu.cas.cz do 30. června 2011."

Plenární zasedání
Česká historiografie na počátku 21. století

Aktualizace: 20. 07. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt