Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Program sekce C - Dnešní a budoucí cesty sociálních a hospodářských dějin - Kam zmizely dějiny práce?

Program sekce C - Dnešní a budoucí cesty sociálních a hospodářských dějin - Kam zmizely dějiny práce?
08:45-09:00Milan Hlavačka
Úvodní slovo
I. blok: Konceptualizace, metodologie, bilance a informační zdroje
09:00-09:15Rudolf Kučera (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Praha)
Od kategorie historické analýzy k objektu výzkumu. Sociálno a sociální dějiny po kulturním obratu. Bilance a perspektivy
09:15-09:30Milan Řepa (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Alternativa, paradigma, nebo východisko? Sociální dějiny a jejich místo ve vývoji evropské historiografie
09:30-09:45Jana Geršlová (Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava)
Moderní dějiny podnikání jako součást hospodářských a sociálních dějin
09:45-10:00Antonie Doležalová (Vysoká škola ekonomická, Praha)
Hospodářské dějiny: změna paradigmatu?
10:00-10:30Diskuze
10:30-10:45Přestávka na občerstvení
10:45-11:00Martin Nodl (Centrum medievistických studií, Filzofický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Sociální aspekty práce ve středověku
11:00-11:15Marek Vařeka (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Problematika hospodářských a sociálních dějin raného novověku
11:15-11:30Lukáš Fasora (Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Mýtus mládeže v sociálních dějinách pozdního 19. a raného 20. století. Metodologické inspirace
11:30-11:45Václava Horčáková (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám
11:45-12:00Radmila Švaříčková-Slabáková (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
Možnosti analytické psychologie a psychohistorie při zkoumání osobních a kolektivních identit
12:00-12:30Diskuze
12:30-14:00Přestávka na oběd
II. blok: Dělnictvo - bilance a současné přístupy
14:00-14:15Jana Machačová - Jiří Matějček (Opava)
Dělnictvo českých zemí v 19. století
14:15-14:30Jiří Kořalka (Praha)
K dějinám dělnického hnutí v české historiografii
14:30-14:45Jiří Woitsch (Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Kam zmizela etnografie dělnictva?
14:45-15:00Přestávka na občerstvení
15:00-15:15Dana Musilová (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Sociální a pracovně právní ochrana dělnic v českých zemích a v Československu do počátku druhé světové války
15:15-15:30Stanislav Kokoška (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha)
Nucená práce českého obyvatelstva pro Třetí říši (stav výzkumu a jeho další perspektivy)
15:30-16:00Diskuze
16:00-16:15Přestávka na občerstvení
III. blok: Představení současných projektů a pracovišť
16:15-16:30Pavel Bek - Zbyšek Stodůlka (Historický ústav Akademie věd České republiky)
Představení grantového projektu „Ideje-legislativa-instituce: Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939“
16:30-16:45Lukáš Fasora (Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Vzájemné vztahy dělnictva a měšťanstva v moravských městech 1870-1914. Bilance a další výhledy projektu
16:45-17:00Milan Myška (Katedra historie a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
Vědecko-výzkumné aktivity Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
17:00-17:15Stanislav Knob (Katedra historie a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
Bilance a výhledy studia problematiky dělnictva v 19. a 20. století
17:15-17:30Marie Makariusová (Historický ústav Akademie věd České republiky)
Technická inteligence a podnikatelé a Biografický slovník českých zemí
17:30-17:45Jan Hájek (Historický ústav Akademie věd České republiky)
Činnost Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, její současná podoba a perspektivy
17:45-18:00Diskuze
Aktualizace: 21. 07. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt