Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Program kongresu

14. září 2011
10:00 - 11:00Prezence účastníků

11:00 - 12:30Slavnostní zahájení sjezdu
 • Přivítání účastníků
 • Zdravice představitele statutárního města Ostravy
 • Zdravice představitele městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Zdravice představitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
 • Zdravice zástupce rektora Ostravské univerzity v Ostravě
 • Zdravice předsedy Sdružení historiků České republiky, prof. PhDr. Petra Vorla, CSc.
 • Organizační informace prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. (za pořádající instituce)
 • Zdravice významných hostí
 • Kulturní program: „Jidiš písně východoevropských Židů“
  • Barbora Baranová - zpěv
  • Tomáš Novotný - koncertina
12:30 - 14:00Polední raut

14:00 - 18:00Plenární zasedání
Česká historiografie na počátku 21. století
 • prof. PhDr. et dr. h. c. Jaroslav Pánek, DrSc.
  (Historický ústav, Akademie věd České republiky, Praha)
  Česká historiografie a svět
 • prof. PhDr. et dr. h. c. Milan Myška, DrSc.
  (Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)
  Problém diskontinuity v soudobém českém dějepisectví
 • doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
  (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
  České dějepisectví na počátku 21. století – mezi příběhem, strukturou a teorií
 • doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
  (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha)
  Teorie jako konstitutivní rys vědeckosti a jejich místo v českém dějepisectví
 • prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
  (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
  Proměny historických věd na nově vzniklých univerzitách v uplynulém dvacetiletí
 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
  (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
  Historie a edukace dějinami


18:00 - 22:00Večerní raut

15. září 2011
09:00 - 12:00Paralelní jednání hlavních sekcí
09:00 - 12:00Paralelní jednání volných sekcí

12:00 - 14:00Polední raut

14:00 - 18:00Paralelní jednání hlavních sekcí
14:00 - 18:00Paralelní jednání volných sekcí

09:00 - 18:00Výlet pro rodinné příslušníky na Těšínsko

18:00Prohlídka Moravské Ostravy (následně volný program)

18:30 - 20:30Valná hromada Sdružení historiků České republiky

 Hlavní sekce
09:00-18:00Sekce A: Využití moderních technologií v historickém výzkumu a dokumentaci
 • Program
 • Místnost: učebna č. 102
09:00 - 18:00Sekce B: Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální interpretaci
09:00 - 18:00Sekce C: Dnešní a budoucí cesty sociálních a hospodářských dějin - Kam zmizely dějiny práce?
09:00 - 18:00Sekce D: Nové trendy v přístupu k českým středověkým dějinám
 • Program
 • Místnost: učebna č. 101
09:00 - 18:00Sekce E: Historická kultura a dějepisné vzdělávání v současné české společnosti
09:00 - 18:00Sekce F: Vybrané otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny mladých historiků
09:00 - 18:00Posterová sekce G: Historická krajina - historický prostor. Realita a virtualita
 Volné sekce
09:00 - 12:00Sociální aspekty demografického vývoje
 • Garanti: prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.; prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
 • Program
 • Místnost: salonek
13:00 - 15:30Meze a obory mezioborové spolupráce - bohemistika a historie
 • Garant: Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
 • Program
 • Místnost: salonek
15:30 - 18:00Současný studentský život a aktivismus
 • Garant: Mgr. Vít Strobach, PhD. (Spolek studentů historie FF UK, o. s.)
 • Program
 • Místnost: salonek
09:00 - 12:00Hranice a identita
 • Garanti: prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D.; Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
 • Program
 • Místnost: učebna č. 3
14:00 - 18:00Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie
 • Garant: prof. PhDr. Milena Lenderová CSc.
 • Program
 • Místnost: učebna č. 3
09:00 - 12:00Pomocné vědy historické v současné historiografii
 • Garant: prof. PhDr, Marie Bláhová, DrSc.; doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
 • Program
 • Místnost: učebna č. 201

16. září 2011
10:00 - 14:00Plenární bilanční zasedání
 • Bilanční zprávy garantů hlavních sekcí
 • Závěrečné slovo Emer. Univ.-prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc.

Slavnostní zakončení sjezdu

Poznámka: Program není ještě definitivní, stále se na něm pracuje.

Aktualizace: 23. 08. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt