home

Konference

Upozornění: Po ukončení práce nezapomeňte zavřít prohlížeč.

autor příspěvek
 
Bátor Milan, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě
 
Specifikace vztahu literáního námětu a kompozičního jazyka ostravských skladatelů současnosti (.doc)
literatura a hudba v Ostravě
 
Berdychová Tereza, Mgr.
Ústav hudební vědy, Masarykova univerzita, Brno
 
Lovecká hudba jako součást kulturní reprezentace evropské aristokracie v 17. a 18. století (.doc)
Studie pojednává o hudebních aktivitách jako součásti lovu ve střední Evropě v období baroka s ohledem na soudobou kulturně-politickou situaci. Vysvětluje politické, historické a kulturní podmínky, za kterých byla lovecká hudba realizována, a popisuje, jak odlišné mohou být projevy lovecké hudby v jednotlivých oblastech. Studie se dále zabývá podmínkami provozování lovecké hudby a definuje její obecnou charakteristiku, a to v hudebních i nehudebních kontextech. Popisuje projevy lovecké hudby na příkladu středoevropské aristokracie.
 
Berkyová Zlatica, MgA.
PdF KHV OU
 
Mathilde Marchesi: pěvecko-pedagogický přístup k vokální interpretaci (.docx)
Příspěvek pojednává o pěvecko-pedagogickém přístupu k vokální interpretaci významné osobnosti vokální pedagogiky Mathilde Marchesi.
 
Berkyová Zlatica, MgA.
PdF KHV OU
 
Muzikálový zpěv a užití techniky belting (.doc)
Příspěvek se zabývá problematikou muzikálového zpěvu a užitím techniky belting, která je součástí nejen muzikálové vokální interpretace, ale současně zasahuje i do oblasti pop music.
 
Černá Libuše, Mgr.
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
 
Diagnostika nadaného žáka jako součást diagnostických kompetencí v souboru profesních kompetencí učitele (.doc)
Identifikace nadání je dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o diagnostikování žáků, a to o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce a portfólio žáka, hodnocení testů a úloh a rozhovory se žákem i jeho rodiči. Příspěvek pojednává o důležitosti pedagogických kompetencí učitele, a to zejména o kompetenci diagnostické, uplatňované při práci s nadanými žáky.
 
Grobár Martin, Mgr.
Pedagogická fakulta UK Praha
 
Možnosti využití práce s notografickým programem v hodinách hudební výchovy (.doc)
Multimediální technologie se stávají standardním vybavením pro hudebníky profesionály a pedagogy. Svou pozici však postupně nalézají také ve třídách základních i středních škol. Práce seznamuje čtenáře s možností využití notačního programu jako didaktické pomůcky v procesu výuky hudební výchovy. Představuje výhody a možnosti uplatnění této technologie, ale také ukazuje na potencionální problémy a obtíže.
 
Hírešová Katarína, Mgr.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 
Hudobné školstva v regiónoch Liptov a Orava do roku 1960 (.doc)
Príspevok podáva obraz o hudobnom vzdelávaní na Slovensku, ktoré prešlo zložitým vývojom. Venujeme sa obdobiu od vzniku hudobných škôl na začiatku 20. storočia po rok 1960, počas ktorého si školy formovali výchovno-vzdelávacie ciele a vyučovacie metódy. V ďalšej časti príspevku sa zaoberáme vznikom a vývojom hudobného školstva do 60. rokov 20. storočia v regiónoch Liptov a Orava ako dvoch najsevernejších regiónov stredného Slovenska, ktoré sú charakteristické svojou bohatou umeleckou a folklórnou tradíciou.
 
Kaštanová Hana, Mgr.
Katedra hudební výchovy, Univerzita Palackého v Olomouci
 
Bratři ŠIndlerové - tři hudební a herecké talenty z Litovelska první poloviny 20. století (.doc)
Opera, opereta, revue, estráda, lidová píseň a humor, to vše patřilo do repertoáru Valentina, Antonína a Václava Šindlerových, rodáků z Choliny u Litovle. Svým pěveckým uměním ohromovali publikum nejen u nás, ale i v zahraničí. Herecky se nejvíce vryli do paměti Valentin a Václav ve vysílání brněnského rozhlasu a na filmovém plátně jako hanácké postavičky Matěje Křópala a Jozéfka Melhobe.
 
Kováčová Katarína, Mgr.
 
Odraz slovenskej literatúry v dielach slovenských skladateľov (.docx)
 
Kozel David, Mgr.
OU, PdF, KHV
 
Orfeus – mytopoetická analýza antického hudebního mýtu (.doc)
Příspěvek se zabývá antickou mytologií z pohledu inspiračního potenciálu pro hudbu. Antický Orfeus je zde chápán jako archetyp hrdiny. Sémantická analýza mýtů odhaluje východiska pro jejich zhudebňování.
 
Křováček Jaromír , Mgr.
Hudební katedra PdF, UHK
 
Využití skladeb s motivy z populární hudby a jazzu v souborech ZUŠ a problematika jejich interpretace. (.pdf)
Příspěvek se zabývá výběrem repertoáru skladeb v souborech Základních uměleckých škol ve vztahu k měnícímu se systému výuky a v reakci na změny ve společnosti. Zmiňuje se o problematice jejich interpretace, kterou vysvětluje na vložených ukázkách. Zamýšlí se nad tvorbou skladeb soudobých autorů pro podobné soubory, které v sobě obsahují prvky populární hudby a přitom jsou dostatečně kvalitní a osobité.
 
Kupka Miroslava, Mgr. art. PaedDr.
Filharmonie B. Martinů, Zlín
 
Hudební výchovně vzdělávací projekty v Kongresovém kulturním a Univerzitním centru Zlín (.doc)
Příspěvek popisuje vznik Kongresového Kulturního a Univerzitního centra Zlín v krajském městě. Obeznamuje s důvody protichůdných názorů provozu nového centra. Popisuje úspěšnost zahajovacích koncertů. Uvádí výjimečnost akustických vlastností sálů, jako i interní moderní audiovizuální výbavy. Seznamuje s uvedenými koncerty pro děti a mládež v Kongresovém centru. Apeluje na význam uvádění hudebních výchovně vzdělávacích koncertů s užitím kvalitní projekční techniky. V závěru vyzdvihuje nutnost správné propagace a informovanosti o připravovaných hudebních projektech mladému posluchači.
 
Kútniková Ivana, Mgr.
Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
 
Vnímanie jednotlivých hlasov a melodických línií v homofónii a polyfónii (.doc)
Príspevok vychádza z Luskovej štruktúry sluchu pre harmóniu, konkrétne sa zaoberá jednou z jeho siedmich modifikácií. Na základe doterajších výskumov rôznych autorov hľadá odpoveď na otázku, čo je podstatou tejto schopnosti, ako sa prejavuje a akými spôsobmi sa dá zisťovať jej aktuálna úroveň.
 
Marhevská Věra, Mgr.
 
Hudebnost studentů na 1st International School of Ostrava (.doc)
Autorka v příspěvku prezentuje výstupy komplexního empirického hudebního šetření realizovaného v multikulturním prostředí soukromého gymnázia. Přináší obraz o hudebních schopnostech, dovednostech, preferencích, zájmech a postojích českých a korejských studentů věkového rozmezí 12 - 16 let.
 
Martinková Dana, PaedDr.
ZŚ Klatovy, Čapkova ul.
 
Školní zralost ve vztahu k hudební výchově (.doc)
Školní zralost charakterizujeme jako stav tělesného a psychosociálního vývoje, kdy je dítě přiměřeně fyzicky a psychicky disponováno pro požadovaný výkon ve škole a  zažívá pocit uspokojení ze zvládání úkolů, které jsou na něj kladeny. Hudební výchova může být úspěšná, pokud dítě dosáhlo při vstupu do školy určitého stupně hudebního vývoje tak, aby mohlo hudbu vnímat, prožívat a podílet se na hudebních činnostech v souladu s požadavky vyučování.
 
Marušáková Jindřiška, Mgr.
Katedra hudební výchovy Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
 
Přidaná hodnota vzdělávání v předmětu Hudební výchova na SOŠ (.docx)
Průzkum přidané hodnoty vzdělávání z Hudební výchovy na SOŠ v Karviné (1. a 2. ročník). „Zájem“ studentů o tento předmět.
 
Masaryková Zuzana, Mgr.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
 
MIKULÁŠ HAUSENKA - CANTIONALE RITUALE (.doc)
V příspěvku je představena osobnost piaristu, pedagoga Mikuláše Hausenku, rodáka z Čech. Zaměřuje se na Hausenkovu stručnou biografii a rozebírá ním sestavený a zachovalý hudební pramen "Cantionale Rituale".
 
Najsrová Anna, Mgr.
KHV, PdF, OU
 
Problematika umělecké hodnoty (.doc)
Úvodní část příspěvku se zabývá axiologickým tématem hodnoty, problémem jejího vymezení a definice. Dále se věnuje tématu umění a nastínění pokusů o jeho definici v různých filosoficko-estetických koncepcích. Pozornost je též věnována otázce kýče, snahou o jeho vymezení a aplikací tohoto problému na specifickou oblast umění – hudbu.
 
Novotná Marie, Mgr.
 
Možnosti rozvoje hudebnosti a hudební gramotnosti současné české populace (.doc)
Příspěvek je zamyšlením nad úrovní hudební gramotnosti a hudebnosti české populace a snaží se nalézt odpověď na otázku, jaké cesty mohou vést k jejich zlepšení.
 
Olšarová Pavla, Mgr.
katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
 
Klavírní recitál v programu Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 2000-2010 (.doc)
Příspěvek se zabývá Mezinárodním hudebním festivalem Janáčkův máj, jenž se koná každoročně v Ostravě, se zaměřením na léta 2000-2010 a dále se specifikací na programové a interpretační zhodnocení klavírních recitálů uvedených v rámci prvního desetiletí 21. století s přehledem všech interpretů a jejich programů.
 
Pastorková Kiseľová Miroslava, Mgr.art
Katedra hudby, PF UMB BB
 
Teória a prax v oblasti práce s hlasom v období mutácie. (.doc)
Príspevok sa zaoberá využitím teoretických ponatkov o mutácii v praxi, vo výučbe spevu na ZUŠ, v detských speváckych zboroch a ZŠ, v rámci vyučovania Hudobnej výchovy.
 
Radimcová Veronika, Mgr.
katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
 
Charakteristika fanouška progresivní rockové hudby (praktické výstupy disertační práce) (.doc)
Příspěvek shrnuje výsledky explorací (dotazníky, sémantický diferenciál, pozorování, diskuse, interview), jejichž cílem bylo nalézt fanoušky progresivní rockové hudby a definovat jejich charakterovou typologii.
 
Sabová Kateřina , Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
Etické aspekty při práci s nadanými dětmi v kontextu základního uměleckého vzdělávání (.doc)
Práce chce nabídnout kritické zhodnocení současných přístupů k nadání a vzdělávání nadaných. Nový pohled na tuto problematiku by mělo přinášet prostředí základních uměleckých škol, kde zpravidla talentovaní jedinci nezůstávají neodhaleni a učitelé se k jejich rozvoji nestavějí odmítavě a neochotně. Pedagogové mnohdy neváhají věnovat se svým nadaným žákům nad rámec svých povinností, otázkou však zůstává, zdali úspěšný žák nedělá svému pedagogovi reklamu, která by byla na samotné hraně toho, co považujeme za eticky únosné.
 
Saláková Magdalena , PhDr.
Katedra hudební výchovy, PedF UK
 
Bližší pohled na sborovou tvorbu Jana Nováka – dílo Amores Sulpiciae (.doc)
Příspěvek vzpomíná na významnou osobnost brněnského hudebního života 50. a 60. let 20. století – skladatele Jana Nováka, který by se v letošním roce dožil 90 let. Článek blíže představuje jeho sborové dílo, zvláště pak tvorbu na latinské texty, jíž je Novák zvláště výjimečný. Podrobně se pak čtenář seznámí s cyklem šesti ženských sborů Amores Sulpiciae.
 
Schmuckerová Silvie, Mgr.
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
 
Franz Kafka jako inspirační zdroj v díle ostravského současného skladatele Edvarda Schiffauera (.doc)
Tento příspěvek pojednává o inspiraci poezií ve skladatelské práci. O inspiraci Edvarda Schiffauera při komponování skladby Jako kmeny stromů na podkladě tří povídek jednoho z literárně nejvlivnějšího a nejoceňovanějšího spisovatele 20. století Franze Kafky.
 
Smithová Erika, Mgr.
Pedagogická fakulta, Ostravská universita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 
Osobnosti břněnské varhanní hudby (.doc)
Příspěvek Osobnosti brněnské varhanní hudby je zaměřen na historii brněnského varhanictví a jeho významné osobnosti převážně 19. a 20. století. Svůj vliv na hudební dění té doby, zvláště pak na varhanní interpretaci, měla ceciliánská reforma církevní hudby, která se zasloužila o duchovní a kulturní obrodu našeho národa. V Brně se kolem roku 1882 nejvýrazněji rozvíjela idea moravského hudebního školství, za jehož duchovního octe je právem označován Leoš Janáček. Varhanní tradice vytvořila především Janáčkova varhanická škola a na ni historicky navazující konzervatoř. Byl to významný počin pro růst několika hudebních a skladatelských generací, které se zasloužily o značné pozvednutí hudební úrovně.
 
Smithová Erika, Mgr.
Pedagogická fakulta, Ostravská universita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 
Systém výuky a výchovy na varhanických školách (.doc)
Příspěvek nazvaný Systém výuky a výchovy na varhanických školách se věnuje organizačním, didaktickým a metodickým principům, na jejichž základě byly založeny a v průběhu své existence se vyvíjely varhanické školy v Praze a Brně. Jeho záměrem je zjištění společných prvků a rozdílů v cílech a výsledcích pedagogické práce na těchto hudebních institucích, a to v kontextu hlavních trendů hudební pedagogiky 19. století. Pozornost je zaměřena rovněž na zjištění vlivu tradice těchto škol na podobu specializované výchovy chrámových hudebníku ve 20. století a v současnosti.
 
Smithová Erika, Mgr.
Pedagogická fakulta, Ostravská universita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 
Ve službách královského nástroje (Josef Pukl - varhaník, klavírista a pedagog) (.doc)
Příspěvek Ve službách královského nástroje se zabývá osobností předního brněnského varhaníka prof. Josefa Pukla (1921-2006), který reprezentoval naši i světovou hudební kulturu v Japonsku i v mnoha evropských zemích. Krátké zamyšlení nad jeho uměleckým, pedagogickým a organologickým významem by mělo přispět k jeho zařazení do dějin hudebního Brna 20. století, kam nesporně patří. V roce 2001 obdržel prof. Josef Pukl Cenu města Brna v oboru hudba, a téhož roku mu bylo uděleno rodnou obcí Nevojice Čestné občanství za celoživotní koncertní a pedagogickou činnost v oboru varhanní hudby.
 
Sokolová Kamila , MgA. et Mgr.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 
Výchova ke kreativitě (.doc)
Vzdělávání se nezakládá pouze na předávání poznatků a formální autoritě pedagoga, ale především na flexibilitě učitelů, na okamžitých reakcích vedoucích ke zkvalitnění výuky, na čerpání poznatků z jejich dosavadních zkušeností, dovedností, postojů.
 
Šlahař Vítězslav, MgA.
Katedra hudební výchovy, Univerzita Palackého Olomouc
 
Postava revírníka v Janáčkově opeře Příhody lišky Bystroušky (studium a interpretace operní role ve světle libreta i literární předlohy) (.doc)
Studie nabízí srovnání literárního a hudebnědramatického konceptu jedné z nejvýznamnějších českých operních postav 20. století, Janáčkova revírníka z opery Příhody lišky Bystroušky, a to na základě vztahu ke všem komponentům jejího jevištního (popř. literárního) prostředí.
 
Štrbák Pandiová Iveta, Mgr., PhD.
PF UKF v Nitre
 
K otázkam systematiky nonartificiálnej hudby (.doc)
Príspevok sa venuje problematike delenia, typologizácie, systematizácie nonartificiálnej hudby. Porovnáva odlišné pohľady jednotlivých autorov, upozorňuje na ich pluralitu a nejednotnosť, ako aj potrebu vytvoriť jednotnú koncepciu nevynímajúc ani súčasné štýlové okruhy a vývojové trendy.
 
Vávra Martin, Mgr.
Katedra hudební výchovy, Univerzita Palackého Olomouc
 
Tvorba, záznam a editace zvuku pomocí software Ableton Live (.doc)
Příspěvek pojednává o projektu Tvorba, záznam a editace zvuku pomocí software Ableton Live a také o výsledcích výzkumu pracovních kompetencí studentů magisterského studijního oboru Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy a doktorského studijního oboru Hudební teorie a pedagogika Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 
Veličková Magda, Mgr.
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta
 
Instruktivní klavírní literatura 20. století (.doc)
Porovnání vybraných sbírek klavírní instruktivní literatury z pohledu hudebně-teoretického a pedagogického. Rozdělení této široké oblasti do několika skupin na základě analýzy.
 
Vondroušová (Novotná) Jindra, Mgr. Bc.
Univezita Hradec Králové, Ostravská univerzita
 
Psychologické souvislosti dětského pěveckého sboru (.doc)
Článek je věnován vybraným psychologickým aspektům doprovázejícím dětský sborový zpěv. Je založen na kvantitativním výzkumu, který potvrzuje vliv této volnočasové aktivity na psychiku jedince, konkrétně na jeho sebepojetí, emocionalitu, motivaci aj. Tyto aspekty jsou dávány do souvislostí s potenciálními formativními dimenzemi účasti v pěveckém tělese.
 
Všetičková Gabriela, Mgr.
Katedra hudebnní výchovy, Univerzita Palackého Olomouc
 
Hudební minimalismus jako východisko pro kreativní činnosti v hudební výchově (.doc)
Článek konkretizuje problematiku dětského neboli elementárního komponování na příkladu hudebního minimalismu. Přináší stručný přehled možných kreativních přístupů, kompozičních cvičení a projektů, které pracují s principy minimal music, a jejichž původci jsou zahraniční všeobecně-vzdělávací nebo přední hudební instituce.
 
Zástěra Jan, Mgr.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
 
Jakob Trautzl: Dies war mein letzter Ritt. Pohřební kantáta na hranici žánrů (.doc)
 
Zubíčková Pavla, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě
 
Systém hudebního školství v Rakousku (.doc)
Příspěvek se zabývá vzdělávacím systémem v Rakousku s přihlédnutím na situaci v České republice se zaměřením na hudební vzdělání, popisuje primární, sekundární a terciální oblast vzdělávání, reflektuje pozici hudební výchovy jako povinného předmětu na jednotlivých typech škol, zabývá se výběrově specializovanou a profesní hudební výchovou.
© KHV PdF OU 2007 - 2024 | technický kontakt