home

Konference

Upozornění: Po ukončení práce nezapomeňte zavřít prohlížeč.

autor příspěvek
 
Adámek René, prof. MgA.
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
Fundamentální aspekty absence českých pianistů na Mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua (.doc)
Studie se zamýšlí nad příčinami několikaleté absence posluchačů vysokých uměleckých škol v ČR na Mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua. Komparuje výsledky české klavírní školy se zahraničím od roku vzniku soutěže (1978) až po současnost a hledá možnosti nápravy nynějšího neuspokojivého stavu.
 
Brozmanová Oľga, Mgr.
Katedraa hudobnej výchovy, PdF UMB Banská Bystrica
 
IKT ako moderný prostriedok hudobnej edukácie (.doc)
Príspevok sa zaoberá modernými informačno-komunikačnými technológiami z pohľadu hudobnej didaktiky a pedagogiky. Venuje sa možnostiam IKT v procese modernizácie vyučovania hudobnej výchovy na ZŠ. Poukazuje na význam implementácie IKT do vyučovacieho procesu z hľadiska súčasných tendencií a trendov vo vyučovaní hudobno-výchovných predmetov.
 
Guillaume Michaela, Mgr., PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky výtvarného umenia
 
Zvukové animácie a možnosti ich uplatnenia pri rozvoji vnímania (.doc)
Príspevok sa venuje využitiu zvukov a hudby v animácii výtvarného umenia, ktorá je v súčasnosti považovaná za aktuálny a efektívny spôsob výchovy k umeniu a výchovy umením. Zvukové animácie sú jej špecifickou súčasťou, ktorá vďaka synkrétizmu umeleckých druhov (hudobného a vizuálneho umenia), učí hlbšiemu vnímaniu a vedie k rozvoju osobnosti účastníka a to predovšetkým jeho emocionálnej stránky.
 
Hajdu Filip, Mgr.
Katedra muzikologie FF UP v Olomouci
 
Olomoucký hudební život 1945–1969 (.doc)
V příspěvku autor navazuje na stať Karla Steinmetze v tomto sborníku, mapující protektorátní období a stručně shrnuje dění na poli poválečné hudební kultury v Olomouci. Samozřejmě, že také umělecká – a konkrétně hudební – scéna musela nutně reagovat na vývoj v politické rovině (od odsunu Němců a ukončení jedné složky hudební kultury ve městě na jedné straně a budovatelské nadšení většiny obyvatel po 2. světové válce, přes změny, které přinesl rok 1948 a „ždanovovská“ padesátá léta až po všeobecné kulturně politické uvolňování v letech šedesátých, které pak bylo ukončené událostmi po vpádu vojsk Varšavské smlouvy). To vše se v Olomouci promítlo do činnosti kulturních institucí (hlavně olomouckého divadla a Moravské filharmonie a dalších nově vzniklých organizací) a hudebního života ve městě v celém tomto téměř čtvrtstoletí trvajícím období.
 
Hladíková Jana, MgA
KHV PdF UP v Olomouci
 
Estetická složka pěveckého umění a její dopad na posluchače (.doc)
Pro každého pěvce je nejvyšší metou opera, její dramatičnost a spolupráce se všemi složkami, které operu utváří. Komorní hudba je hygienou nejen hlasovou, ale i výrazovou a psychickou. Zde dochází k těsnému sepětí s posluchačem a interpret musí na malé ploše přednést autorovu skladbu, vnést svoje pocity a představy tak, aby dopad na diváka byl korunován nevšedním zážitkem a měl svoji uměleckou hodnotu.
 
Hons Miloš, Prof.PaedDr., PhD
Katedra hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem
 
Hudební syntaxe a skladebné analogie (.doc)
Úsilí porozumět hudební struktuře a jejímu významu i smyslu se výrazně promítlo v analogiích mezi hudební a jazykovou vědou, lingvistikou. Tato analogie spočívá na základním postulátu, že hudba je vlastně druh řeči, a že při analýze lze podobně vycházet ze tří lingvistických kategorií - fonologie, syntaxe a semantiky - tedy problematiky zvukové podoby, stavby a obsahu (významu). Jako při všech podobných analogiích, i v tomto případě jde o metaforické nazírání, jehož limitující faktory nastínilo motto této úvahy - specifické zákonitosti jazykové a hudební struktury a skladby. Klíčová slova: hudební skladba, syntaxe,hudební tvary, semantika, semiotika,
spoluautoři: ne
 
Kisiel Mirosław, doc., PhD
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Ślaski, Katowice, Polska
 
Diagnoza kompetencji muzycznych dziecka w młodszym wieku szkolnym (.doc)
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące stosowanych przez nauczycieli odmiennych form diagnozowania wiedzy i umiejętności muzycznych uczniów klas młodszych szkoły podstawowej.
 
Kozel David, Mgr.
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
 
Sýrinx – mytopoetická analýza antického hudebního mýtu (.doc)
Antická mytologie je hojným inspiračním námětem hudebních skladeb. Z okruhu antického hudebního mýtu si blíže všímáme motivu Sýrinx a Pána z mytologického aj. pohledu, který je sémantickým okruhem situací, postav, charakteristik, dějů. Tyto významy jsou východiskem pro jejich zhudebňování. Pozornost příspěvku je zaměřena na námětovou stránku skladeb.
 
Králová Eva, PaedDr.
Interná doktorandka Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, SR
 
Úloha tvorívej dramatiky v hudobno-edukačnom procese pri zvládaní tranzitívneho obdobia (.doc)
Štúdia poukazuje na úlohu tvorivej dramatiky pri zvládaní tranzitívneho obdobia. V úvode prinášame vymedzenie pojmu. Z tranzitívnych období, ktoré človek počas života prekonáva je predmetom záujmu predkladanej štúdie prechod z 1. stupňa ZŠ na 2. stupeň ZŠ. Príspevok sa venuje tvorivej dramatike v edukačnom procese a vymedzuje pojmy tvorivá dramatika, dramatická hra, hudobno-dramatické činnosti. Poukazuje na možnosti využitia tvorivej dramatiky v školskej hudobnej výchove.
 
Kubátová Gabriela, PhDr., Ph.D.
Pedagogická fakulta UK v Praze
 
Houslová hra – přirozenost v nepřirozenosti (.doc)
Příspěvek je úvahou nad základními problémy houslové hry a metodiky v souvislosti s výchovou pedagogů. Upozorňuje na moderní principy houslové pedagogiky v oblasti držení nástroje, funkce levé a pravé ruky s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým poznatkům.
spoluautoři: -
 
Kudriová Viera, PhDr.
KPEP, Pedagogická fakulta TU v Trnave, SR
 
Regionálna výchova v edukácii predprimárneho vzdelávania (.doc)
Príspevok spracováva význam ľudových prvkov v regionálnej výchove. Regionálnu výchovu nemožno zužovať iba na oživovanie a zachovanie tradícií ale je potrebné ju vnímať v širších súvislostiach. Jednotlivé poznatky možno aplikovať ako súčasť predprimárneho vzdelávania v podmienkach školského systému.
 
Kupka Miroslava, Mgr. art, PaedDr.
Filharmonie B. Martinů, Zlín
 
Apercepce výchovných hudebně vzdělávacích koncertů subjektem adolescenta (.doc)
Příspěvek obeznamuje s různými typy konceptu hudebních výchovně vzdělávacích koncertů pro mládež se zaměřením slovního výkladu na analytický, historický, programový aj. Podstatou příspěvku je výčet schopnosti koncentrace adolescenta, aby dokázal plnohodnotně pochopit verbální i poslechový obsah výkladu. Zamýšlí se nad diferencí v uchopení, zpracování a uložení moderátorem podaných informací v paměti, stejně jako v recepci interpretované kompozice studentem aktivním hudebníkem v porovnání se studentem, který nemá žádnou zkušenost s uměleckým projevem před publikem. Příspěvek v závěru nahlíží do poznatků psychologie ´vědomého bezvědomí´ a v souvislosti s rovinou poznání a uvědomění si tohoto stavu mysli, nachází odpověď.
 
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
Artificiální hudba v ostravském rozhlase a televizi po roce 1989 (.doc)
Příspěvek reflektuje situaci v ostravském rozhlase a televizi po roce 1989 v oblasti artificiální hudby. Upozorňuje na významné projekty a osobnosti, které významným způsobem ovlivnily dění ve sledované oblasti.
spoluautoři: PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D.
 
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
 
Ostravská hudební výchova po roce 1989 (.doc)
Příspěvek se zabývá posledním dvacetiletím vývoje ostravské hudební výchovy. Politické změny způsobily závažné proměny všeobecné i umělecké hudební výchovy v našem státě i v Ostravě samé.
spoluautoři: Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
 
Martínek Petr, MgA.
PdF UP Olomouc
 
Psychologický rozbor operních postav italského verismu a díla Giacoma Pucciniho – dle vlastních zkušeností profesionálního umělce (.doc)
 
Medňanský Karol, Doc. Mgr. Art., Ph.D.
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a  prírodných vied Katedra hudby
 
Ida Kirilová – portrét opernej speváčky (.doc)
Ida Kirilová (1949 - 2004) patrila medzi významné zjavy slovenského operného umenia. Prešovská rodáčka po absolvovaní štúdia hudby na Katedre hudobnej výchovy vtedajšej UPJŠ a ročnom pôsobení ako pedagóg na Strednej pedagogickej škole v Prešove odišla študovať operný spev do Sofie. Po návrate zo štúdií začínala svoju umeleckú kariéru v Opere ŠD v Košiciach. Od roku 1979 pôsobila ako sólistka Opery SND v Bratislave. V rokoch 1982 – 1985 bola sólistkou opery v Bonne. Počas svojej kariéry hosťovala na mnohých popredných operných scénách. Mala vrelý vzťah k svojmu rodnému mestu, kde často spievala pri rôznych príležitostiach. Po dlhej a ťažkej chorobe zomrela v roku 2004 vo veku 55. rokov.
 
Nedělka Michal, prof. PaedDr. Dr.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
 
Podíl tvořivosti na přípravě hudebního pedagoga (.doc)
Tvořivé principy by při přípravě sbormistra a učitele hudební výchovy neměly chybět ve většině studovaných disciplín. V průzkumu, který jsem v roce 2009 zaměřil na fakt, jak studenti závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia vnímají podíl tvořivých aktivit na své přípravě, však nevyzněl takto jednoznačně. Ukázalo se, že studenti si uvědomují rezervy, které právě v oblasti tvořivosti jejich vzdělávání na pedagogické fakultě má. Tato skutečnost znamená impuls pro inovaci obsahu a snad i forem výuky. Takové změny jsou důležité zvláště proto, že absolventi studia využívají zejména na začátku své vlastní pedagogické práce především postupy, které si za studia osvojili, a považují je tedy doslova za vzorové. Tím spíše by vysokoškolské studium mělo budoucím učitelům zprostředkovat co největší počet typů takové práce, která pak ve vlastní praxi absolventů obstojí a bude aktuální.
 
Nechalová Ľubica, PaedDr.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra hudební výchovy
 
Mladosť stále mladá – pohľad na štyridsať rokov banskobystrického univerzitného speváckeho zboru (.doc)
Príspevok venovaný jubilujúcemu univerzitnému speváckemu zboru Mladosť, ktorý v tomto roku oslávi 40. výročie svojho založenia, je koncipovaný ako pohľad dvoch odlišných ľudí na jedno úspešné spevácke teleso, a to pohľadu dirigenta a speváčky. Súčasný dirigent a umelecký vedúci mapuje históriu ansámblu od jeho úplných začiatkov až po súčasnosť, ktorú obohacuje vlastnými spomienkami z pozície bývalého člena zboru – speváka, asistenta dirigenta, a neskôr prvého dirigenta a umeleckého vedúceho. Spomienky bývalej členky zborového ansámblu, ktorá prináša profily zakladajúceho a súčasného dirigenta, svoje pocity z interpretácie zborového spevu a účinkovania v telese, dotvárajú celkovú históriu a spájajú dva odlišné pohľady na „jubilanta“ do jedného kompaktného celku, celku menom Mladosť.
spoluautoři: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra hudobnej výchovy - SR
 
Nechalová Ľubica, PaedDr.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra hudební výchovy
 
Zborová tvorba Vojtecha Didiho so zameraním na kompozície „banskobystrického obdobia“ (.doc)
Príspevok sa zameriava na kompozičné majstrovstvo doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtecha Didiho, mimoriadneho profesora, zástupcu súčasnej banskobystrickej strednej skladateľskej generácie, s upriamením pozornosti na jeho tvorivú kompozičnú aktivitu v oblasti zborovej tvorby po roku 1987 (po presťahovaní sa hudobného skladateľa do mesta Banská Bystrica), na kompozície tzv. „banskobystrického obdobia“. Súčasťou príspevku je aj chronologický prehľad uvedených kompozícií – autorských, ako aj zborových úprav, vrátane ukážok partitúr.
 
Némethová Ingrid, Mgr.
Špeciálna základná škola, Galanta
 
Choreografie hudobno-pohybových činnosti aplikovaných v záujmovom útvare detí mladšieho školského veku (.doc)
Abstrakt: Príspevok prezentuje konkrétne autorkou v praxi overené choreografie hudobno-pohybových činností, ktoré sú spracované do troch modelov a piatich choreografií. Ich uplatnenie je vhodné nielen ako súčasť voľnočasových aktivít, ale aj v edukačnom procese. Kľúčové slová: hudobno-pohybová činnosť, choreografia, mladší školský vek
 
Obešlová Miluše, PhDr., Ph. D.
Univerzita Hradec Králové
 
František Pivoda (.docx)
Příspěvek se zabývá osobností Františka Pivody, významného hudebního pedagoga a vynikajícího učitele zpěvu, který významně zasáhl do českého hudebního školství v 2. polovině 19. století. Jeho hlavní přínos spočívá ve výchově velkého množství operních pěvců a v sepsání učebnic zpěvu.
 
Obešlová Miluše, PhDr., Ph. D.
Univerzita Hradec Králové
 
Roman Nejedlý (.docx)
Příspěvek se zabývá osobností Romana Nejedlého, východočeského rodáka, který se, jako významný hudební pedagog a hudební skladatel, podílel na formování českého hudebního školství a české hudební pedagogiky v 2. polovině 19. století. Jeho hlavní přínos spočívá v sepsání škol hry na různé hudební nástroje a hlavně v sepsání školy zpěvu.
 
Pandiová Iveta, Mgr.
PF UKF v Nitre
 
Hudobný odkaz Bélu Bartóka v oblasti hudobnej pedagogiky na Slovensku. (.doc)
Cieľom nášho príspevku je poukázať na hudobný odkaz Bélu Bartóka na území Slovenska z pohľadu hudobnopedagogického po roku 1945, t. j. po skladateľovej smrti. Taktiež zmapovať využitie Bartókových pedagogicky zameraných skladieb vo vyučovacom procese nástrojovej hry na základných umeleckých školách a konzervatóriách na Slovensku.
 
Peřinová Ludmila, PhDr., Ph.D.
Konzervatoř České Budějovice, Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka
 
Vítězslav Novák a Jarmila Hanzálková (K vztahu manželů Novákových k "básnířce Vysočiny" ve "světle" kamenických muzejních pramenů) (.doc)
Příspěvek pojednává o uměleckém vztahu kamenické básnířky Jarmily Hanzálkové k osobnosti a dílu V. Nováka. Nedávno objevený soubor korespondence od Vítězslava a Marie Novákových J. Hanzálkové osvětluje nové souvislosti ve vztahu V. Nováka k rodnému městu Kamenici nad Lipou v kontextu tzv. "jihočeských inspirací" i v rámci psychologie kreativně podnětného partnerství manželů Novákových. Přibližuje rovněž osobnost Jarmily Hanzálkové se zvláštním zřetelem k její literární spolupráci s V. Novákem.
 
Pulchertová Lena, PaedDr, Ph.D.
Khv PdF UP
 
Počítač - dobrý sluha nebo špatný pán? Hudební výchova v časech mediální exploze (.doc)
Počítač zcela jistě patří k základní výbavě moderního člověka, je přirozeným důsledkem technického pokroku. Zároveň dnes ale hrozí nebezpečí zneužívání počítače člověkem a zotročování člověka počítačem. Vlivem informační exploze dochází k nerovnoměrnému zatěžování člověka a je potřeba hledat kompenzační zdroje. Vhodnou prevencí a zároveň nápravou je právě umění, hudební výchova by neměla v dnešní době tento úkol podceňovat.
 
Ruttkay Juraj, Mgr. art., Ph.D.
Katedra hudby FPV ŽU v Žiline, Katedra teorie a dějin umění FU OU v Ostravě
 
Nie Bratislava, ale Martin! Nové fakty k hudobnému vzdelávaniu na Slovensku po roku 1918 a vklad turčianskeho regiónu do dejín hudobného školstva (.doc)
Najstaršia hudobná škola na Slovensku po vzniku Československa roku 1918 vznikla v Martine (Turčianskom Svätom Martine) pri Živene, spolku slovenských žien ako Hudobná škola pri Živene roku 1919. Na jej činnosť nadviazali Župná hudobná škola (1922) a Mestská hudobná škola (1927). Tradičná muzikológia však za najstaršiu slovenskú hudobnú školu považuje Hudobnú školu pre Slovensko v Bratislave. V príspevku približujeme inštitucionálny vývoj odborného hudobného vzdelávania v dolnoturčianskom regióne, konkrétne v mestách Martin a Vrútky.
 
Ruttkay Juraj, Mgr. art., Ph.D.
KTDU FU Ostravská unvierzita v Ostravě, KHU FPV Žilinská univerzita v Žiline
 
Umelecká didaktika v systematike hudobnej pedagogiky (.doc)
Umelecká didaktika patrí k mladším a novším disciplínam hudobnej peedagogiky. Autor premýšľa nad predmetom a metódami umeleckej didaktiky a pristavuje sa pri histórii disciplíny na Slovensku. Vyzdvihuje reformný počin Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá ako prvá na Slovensku pripravila vysokoškolsky erudovaných pedagógov pre základné umelecké školy v rámci nových umelecko-výchovných študijných programov a navrhuje novú systematiku hudobnej pedagogiky.
 
Skála Daniel, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě
 
Aspekty ovlivňující interpretaci hudební skladby (Hudebněteoretický rozbor, hudební nácvik, provedení skladby) (.doc)
V této stati je v krátkosti naznačen průběh zpracování hudební skladby především z pohledu interpreta, popř. hudebního pedagoga, počínaje základními pravidly hudebněteoretického rozboru, přes hudební nácvik až po samotné provedení dané kompozice.
 
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
The presentation of Czech singing choir abroad in years 1989 – 2009 during the social – political changes (.doc)
This article is about Czech amateur singing choirs and possibilities of their presentation abroad in the latest twenty years in the social-political context.
 
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
Katedra hudební výchovy PdF OU v Ostravě
 
Hudební kultura v Olomouci v období od podzimu 1938 do května 1945 (.doc)
V příspěvku autor sleduje, jak se v tomto období vyvíjel hudební život české i německé komunity obyvatel Olomouce. Například si všímá činnosti české i německé opery, operety, sborů, školy i Filharmonie Žerotína, Talpovy "Šestnáctky", německého Městského symfonického orchestru i komorních koncertů pořádaných jak Spolkem pro komorní hudbu v Olomouci, tak německými pořadateli.
 
Špačková Lintymerová Petra, MgA.
 
Pedagogický pohled na vliv, rozvoj a uplatnění základních hudebně-pohybových a hereckých dovedností operního pěvce. (.docx)
Pedagogický pohled na vliv, rozvoj a uplatnění základních hudebně-pohybových a hereckých dovedností operního pěvce. Otázka podstaty lidské existence a vnitřní monolog o „bytí“ v uměleckém životě. Vzdělávání a výchovná úloha herectví. Schopnost lidského hlasu. Míra předpokladů – pedagogická etika a míra odpovědnosti.
 
Štefl Vítězslav, PhDr. Mgr. Ph.D.
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 
Nezbytnost průniku rockové hudby do českého hudebního školství (.doc)
Zhodnocení předmětného fenoménu v horizontu uplynulých třiceti let. Současný stav řešené problematiky.
 
Ťahún Mendelová Antónia, PaedDr.
Katedra hudby PF UKF v Nitre, SR
 
Motivačné hry v hudobnej výchove na druhom stupni ZŠ (.doc)
Práca sa zaoberá motivačnými hrami a ich využívaním v hudobnovýchovnom procese na základných školách. Vysvetľuje význam zavádzania motivačných prostriedkov do vyučovania pre zvýšenie efektivity a záujmu žiakov o vyučovací predmet hudobná výchova. Uvádzame i konkrétne návrhy troch hier, ktoré sú vhodné pre žiakov druhého stupňa ZŠ.
 
Váňová Hana, Doc. PaedDr., CSc.
katedra hudební výchovy UK Praha – Pedagogická fakulta
 
Využití počítačové technologie při poslechu hudby – nový trend v didaktice hudební výchovy (.doc)
Cílem tohoto příspěvku je informovat o nových trendech ve výuce didaktiky Hv, zaměřených na využití počítačové technologie při poslechu hudby. Příspěvek je doplněn powerpointovou prezentací jako ukázkou studentské práce. Využívá vizualizaci v rozvoji hudebních představ dítěte při vnímání hudby.
 
Zubíček Jaromír, Mgr., ArtD.
Ostravská univerzita v Ostravě
 
Klavírní tvorba ostravského skladatele Miroslava Klegy (.doc)
Příspěvek se zabývá životem ostravského skladatele Miroslava Klegy a především jeho klavírní tvorbou. Do popředí zájmu autor staví Klegovy Zbojnické nápady včetně jejich analýzy a ukázek.
 
Zubíčková Pavla, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě
 
Srovnávací hudební pedagogika a její vývoj (.doc)
Příspěvek se zabývá základními aspekty srovnávací hudební pedagogiky, jejími různými definicemi a pojetími. Nabízí také stručný průřez historickým vývojem komparativní hudební pedagogiky ve světě a u nás. Sleduje význam společnosti ISME pro vývoj hudebního vzdělávání u nás a ve světě.
© KHV PdF OU 2007 - 2024 | technický kontakt