Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Kranichova 8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

česky   english   

 

Holocenní vývoj reliéfu Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny: efekt hydroklimatickych extrémů a činnosti člověka

Anotace

Oblast Vnějších Západních Karpat budovaná flyšovými příkrovy patří mezi nejdynamičtější geomorfologické regiony České republiky. Zejména intenzivní reliéfotvorné procesy spojené s vývojem svahů a fluviálním procesy v údolních dnech jsou v konfliktu s antropogenními aktivitami a představují rizika pro lidskou společnost. Devastujících účinků extrémních hydrometeorologických situací spojených se značnými geomorfologickými změnami jsme byli svědky v našem regionu například během povodní v roce 1997 nebo 2009. Extrémní geomorfologické procesy však mají i svůj pozitivní krajinotvorný význam při zvyšování geodiverzity krajiny. Geomorfologický výzkum spojený s mapováním, sedimentologickými rozbory a datováním umožnil v posledních letech rekonstrukci extrémních geomorfologických procesů v holocenním období. Získaná data ukazují, že kromě přírodních procesů ovlivnily současnou tvář reliéfu historické (např. valašská kolonizace) a současné antropogenní aktivity.

Exkurze je zaměřená na prezentaci klíčových lokalit s geomorfologickým a sedimentologickým záznamem holocenních fluviálních a svahových procesů. V první části exkurze bude diskutována problematika vývoje údolní nivy řeky Olše v Ostravské pánvi, která ve svém sedimentologickém záznamu odráží holocenní klimatické změny i změny využití země v historickém období. V další části se přesuneme do Podbeskydské pahorkatiny, kde na příkladu hřbetu Skalické Strážnice u Frýdku-Místku představíme aktivní sesuvné území, které již několik desetiletí představuje zdroj rizik spojený s ekonomickými škodami. V Moravskoslezských Beskydech budeme dále diskutovat příklady několika svahových deformací v údolí Ostravice. Exkurze bude zakončena na Pustevnách, kde budou prezentovány výsledky komplexního geofyzikálního průzkumu na hluboké svahové deformací v okolí pseudokrasové jeskyně Cyrilka.

Kromě úzce specializované problematiky týkající se holocenních reliéfotvorných procesů bude během exkurze (zejména během přesunů) prezentována celá škála fyzickogeografických aspektů Ostravské pánve, Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd.

Program

Program exkurze
08:00 Odjezd z Ostravy (od budovy Přírodovědecké fakulty OU, Chittussiho)
08:30–09:30Údolní niva řeky Olše u Karviné - prezentace paleoenvionmentálního záznamu v nivních sedimentech
09:30–10:30Přesun na lokalitu Skalická Strážnice u Frýdku-Místku
10:30–11:00Prezentace aktivního sesuvného území na Skalické Strážnici (geomorfologické, geofyzikální a dendrogeomorfologické aspekty svahové deformace)
11:00–11:30Přesun do Malenovic v Moravskoslezských Beskydech
11:30–12:30Prezentace extrémně rozsáhlé hluboké svahové deformace na Lukšinci, která byla v holocenním období zdrojem aktivizací mnoha sesuvů
12:30–13:30Přesun přes Moravskoslezské Beskydy na Pustevny v oblasti Radhošťského hřbetu
13:30–14:30Oběd na Pustevnách
14:30–15:00Prezentace geomorfologických, speleologických a geofyzikálních aspektů hluboké svahové deformace v okolí rozsedlinové jeskyně Cyrilka
16:00Návrat do Ostravy (k budově Přírodovědecké fakulty OU, Chittussiho)

Předpokládaná cena exkurze

  • 600 Kč/osoba
    tato cena je orientační je rozpočítána na účast 10 osob, v případě většího zájmu se cena exkurze sníží.
Aktualizace: 03. 05. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2020
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt