Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Konference - SEKCE 1

Čeština a bohemistika; proměny dnešní češtiny; čeština v komunikaci a ve výuce

Poznámka: Příspěvky jsou ve formátu *.pdf.

Doporučená četba a literární výchova na základní škole
Ivana GEJGUŠOVÁ (Ostrava)
Autorka v příspěvku vymezuje základní funkce doporučené četby a poukazuje na její tradici v českém prostředí. Všímá si dvou mezních podob její realizace v současné výuce.
První představuje stav, kdy učitelé zadávají žákům k četbě konkrétní tituly, doporučená četba je cestou k seznámení dětí a mládeže s vybraným okruhem literárních děl výrazné umělecké kvality, má integrační funkci, představuje společně sdílenou kulturní hodnotu.
V druhém případě učitelé nechávají výběr titulů plně v kompetenci žáků, posílením jejich samostatnosti chtějí podnítit zájem o mimoškolní četbu, rozvíjení spontánního čtenářství nadřazují potřebě seznámit žáky s pevně daným literárním kánonem.
V závěru příspěvku autorka formuluje otázky k diskuzi, jež určuje didaktikům literární výchovy i učitelské obci.

diskuse | 2
Specifické prvky jazykové ekonomie v současné elektronické komunikaci
Diana SVOBODOVÁ (Ostrava)
Příspěvek se zabývá některými typy zkrácených jazykových prostředků (zkratek anglických, českých, zvláštních typů akronym, kontrahovaných forem apod.) užívaných v rámci současné elektronické komunikace (zejm. ICQ, chatu, SMS zpráv) a přístupy k jejich jazykovému hodnocení.

diskuse | 5
Postoje mládeže k současné pravopisné normě
Darina HRADILOVÁ (Olomouc)
Příspěvek se zabývá aktuálním stavem a perspektivami vývoje české pravopisné normy v kontextu vnímání její kodifikované podoby mladými uživateli. Pojednání je založeno na analýze dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na to, jaké mají respondenti z řad studentů povědomí o současné pravopisné normě a jaké mají postoje k její případné inovaci.

diskuse | 3
K problematice výuky čtenářské gramotnosti v rámci předmětu Český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ z výzkumného hlediska (SGS 2010)
Radana METELKOVÁ SVOBODOVÁ, Marie ŠVRČKOVÁ (Ostrava)
Hlavním cílem příspěvku je popsat problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně základní školy ve výuce českého jazyka a literatury řešenou studentským grantem Ostravské univerzity v Ostravě. Výzkumný záměr grantu sleduje především užití učebnic mateřštiny ve výukovém procesu ve vztahu ke zkvalitňování čtenářských kompetencí českých školáků v Moravskoslezském kraji. Přínosem pro průběh výzkumného šetření je jak úzká spolupráce katedry českého jazyka a literatury s didaktikou a katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, tak spolupráce se studenty studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Příspěvek seznamuje s dosavadními dílčími výsledky získanými v jednotlivých fázích výzkumu představovaného grantu.

diskuse | 4
Dnešní spisovná čeština a její vnímání v českém prostředí
Jana SVOBODOVÁ (Ostrava)
Text příspěvku se týká současné spisovné češtiny, představ o ní a vnímání tohoto fenoménu respondenty dotazníkového průzkumu, který byl realizován na území celé České republiky v první polovině roku 2010. Srovnáváme údaje získané od dospělých, mládeže i od odborníků-češtinářů. Potvrzuje se přetrvávající prestiž spisovné češtiny v příslušných komunikačních situacích i prostředích.

diskuse | 2
Kognitívne a komunikačné dispozície žiaka mladšieho školského veku na textovú produkciu
Martin KLIMOVIČ (Prešov)
Príspevok sa zameriava na opis procesu produkcie textu s osobitným dôrazom na kognitívne a komunikačné aspekty hovorenia a písania (etapy produkcie, komunikačný zámer, spôsoby expanzie témy). V druhej časti príspevok charakterizuje textovú produkciu v mladšom školskom veku, naznačené sú aj niektoré znaky detského písaného komunikátu.

diskuse | 2
Řečové vzory pohledem české veřejnosti
Ilona ADÁMKOVÁ (Ostrava)
Příspěvek se tematicky váže k otázce rozvoje mluvních kompetencí, jež jsou důležitým předpokladem schopnosti produkovat kultivované jazykové projevy. Problematika je nazírána z hlediska tzv. řečových vzorů; cílem je jednak poukázat na to, jaká prostředí, jaké profese a které veřejně známé osobnosti jsou českými mluvčími vnímány jako vzory spisovného vyjadřování, jednak naznačit, jaký postoj běžní uživatelé češtiny k řečovým autoritám zaujímají. Autorka se opírá o aktuální výsledky dotazníkového výzkumu provedeného na reprezentativním vzorku širší české veřejnosti.

diskuse | 2
Čeština v roli jazyka nemateřského po r. 1989 - nástin vývoje
Marie HÁDKOVÁ (Ústí nad Labem)
Text je věnován analýze češtiny v roli jazyka nemateřského, a to jak češtiny pro cizince (především metodické stránky výuky cizinců), tak češtiny jako cizího jazyka (lingvodidaktického oboru zabývajícího se prezentací češtiny cizincům). Autorka se zamýšlí nad okolnostmi a průběhem implementace modelů evropské jazykové politiky, nad aktuálním stavem domácí „scény“ češtiny v této roli a nad jejím dalším možným vývojem.

diskuse | 0
Poznámky k práci s žákem v multietnické třídě
Eva HÁJKOVÁ (Praha)
Vzrůstající počet cizinců u nás ovlivňuje i počet žáků s jiným mateřským jazykem v běžných třídách ZŠ. Didaktika českého jazyka jakožto jazyka vyučovacího musí nutně řešit otázku výuky češtiny jako jazyka cizího/druhého.

diskuse | 1
Vývin naratívnych textových štruktúr v detskej reči (výsledky výskumu)
Petra HARČARÍKOVÁ (Prešov)
Príspevok sa zameriava na výsledky výskumu dizertačnej práce. Hlavným cieľom bolo realizovať parciálny výskum vývinu naratívnych textových štruktúr v detskej reči u slovensky hovoriacich detí. V rámci ontogenézy textovej kompetencie detí sme si všímali izotopické vzťahy a tematicko-rematickú štruktúru výpovedí, uplatňovanie jednotlivých atribútov rozprávacieho slohového potupu, tiež výskyt a frekvenciu typov, stupňov a kategórií naratív, posledným skúmaným javom bola kvantita spojok a ďalších konektívnych prostriedkov.

diskuse | 4
Model čtenářské gramotnosti jako norma práce s uměleckým textem v literární výchově na 2. stupni ZŠ
Jana HYPLOVÁ (Ostrava)
Autorka příspěvku se zabývá problematikou čtenářské gramotnosti a jejím rozvíjením v literární výchově na 2. stupni ZŠ. Nejdříve zaměřuje pozornost k teoretickým vymezením pojmu gramotnost a jeho specifikacím. Poukazuje, jak se s posunem významu obsahu gramotnosti mění cíle vzdělávání a tím i prostředky k jejich naplňování. Text obsahuje stručný přehled výsledků ze zkoumání čtenářské gramotnosti žáků 9. tříd realizovaného v rámci vlastního výzkumu (2009). Na základě zjištěných poznatků autorka vyvozuje teoretická doporučení pro práci s textem, které následně aplikuje na konkrétní ukázce uměleckého textu.

diskuse | 0
Vybrané syntaktické prostředky v mluveném projevu studentů českého jazyka a literatury
Kateřina HURTÍKOVÁ (Olomouc)
Příspěvek se věnuje zkoumání oblasti komunikace a s ní spojené problematiky. Charakterizuje komunikaci jako takovou a popisuje znaky srozumitelného projevu a možné příčiny nedorozumění. Dále se zaměřuje na vybrané syntaktické prostředky mluveného projevu studentů českého jazyka a literatury a popisuje roli učitele (a také budoucích učitelů) jako komunikačního vzoru žáků.

diskuse | 0
Postoje uživatelů k tvarům indikativu prézentu sloves III. třídy
Eva JANDOVÁ (Ostrava)
Příspěvek se zabývá postoji uživatelů češtiny k hovorovým tvarům sloves vzorů kryje a kupuje, které respondenti vyjádřili v dotazníkovém šetření. Jejich názory jsou srovnávány s reálným výskytem tvarů 1. os. sg. a 3. os. pl. ind. préz. aktiva, zjištěným v subkorpusech Českého národního korpusu. Pozornost věnujeme také postavení těchto tvarů ve slovnících a mluvnicích češtiny.

diskuse | 0
Některé možnosti zpracování dotazníku ke „spisovnosti v současné české jazykové situaci“ očima statistika
Radek KRPEC (Ostrava)
V roce 2009 nastartoval projekt GA ČR 405/09/0113 Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize, který běží do roku 2011. Cílem dotazníků, které byly připraveny ve třech verzích: pro mládež, pro odborníky a pro veřejnost, je zjistit z různých pohledů názory na používání spisovné češtiny v různých oblastech. V tomto článku jsme se zaměřili na některé hlubší analýzy, než jsou základní četnostní tabulky, grafy, srovnání odpovědí vzhledem k demografickým datům apod. Tento článek je psán z pohledu statistika, tedy ne odborníka na češtinu.

diskuse | 0
Hry s českým jazykem
Vendula MIKULÍKOVÁ (Olomouc)
Článek se zaměřuje na využití her ve výuce českého jazyka. Popisuje 3 typy jednoduchých her týkajících se jazykového vyučování, které byly předloženy žákům 5. – 8. ročníku základní školy, a konkrétní reakce žáků na tyto hry. Na základě rozdílů v zapojení žáků do uvedených her a rozdílů v úspěšnosti žáků při těchto hrách pak stanovuje, kdy a v jaké míře je vhodné takové hry do výuky zařazovat.

diskuse | 2
Český jazyk a literatura v systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vlasta ŘEŘICHOVÁ (Olomouc)
Příspěvek se věnuje jednomu z aktuálních trendů základního vzdělávání v České republice - integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol - a všímá si možností a předpokladů žáků se zdravotním postižením zařazených do škol hlavního vzdělávacího proudu z hlediska cílů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Informuje také o dílčím výzkumném šetření, jehož záměrem bylo zjistit postoje budoucích učitelů českého jazyka k inkluzivnímu vzdělávání a jejich připravenost na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pilotní šetření představuje první fázi dlouhodobého výzkumu, jehož základním cílem je poskytnutí relevantních dat a podnětů pro zkvalitnění profesní přípravy učitelů českého jazyka.

diskuse | 0
Postavení slovní zásoby v současném vzdělávání
Radim ŠINK (Ostrava)
Příspěvek se zabývá postavením slovní zásoby jako nutné podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti v současném vzdělávání. Pozornost je věnována edukačním dokumentům, jak Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání, tak Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Součástí příspěvku jsou také výsledky malé průzkumné sondy k porozumění vybraným vyjmenovaným slovům.

diskuse | 0
Americký spisovatel John Steinbeck v českých překladech
Martin MALENOVSKÝ (Olomouc)
V příspěvku se zaměřujeme na vydávání knih amerického spisovatele Johna Steinbecka, nositele Nobelovy ceny za literaturu, v českém prostředí. Českou edici autorova rozsáhlého díla hodnotíme jako celek; zároveň se ale zaměřujeme také na jednotlivá období československých a českých dějin, která měla nemalý vliv na uvádění Steinbeckova díla do českého kontextu. Ve druhé části textu si všímáme zvláštností a zajímavostí, které doprovázely české překlady konkrétních autorových děl.

diskuse | 0
Norma (na) čtenáře
Kateřina HOMOLOVÁ (Ostrava)
Text příspěvku je koncipován jako vhled do problematiky noremnosti v oblasti dětského čtenářství a čtenářství dospívajících. Rovněž v této sféře lidského jednání a uvažování o něm byly a jsou platné určité hodnoty a z nich vycházející normy, které více či méně zjevně vystupovaly na povrch a zhmotňovaly se. Nejčastěji v závislosti na měnícím se pohledu na četbu a její vliv na osobnost dítěte a dospívajícího. Při odhalování „norem (na) čtenáře“ vykrystalizovaných v první polovině 20. století jsme se zaměřili na výzkumné reflexe zájmové četby dětí a dospívajících a na její soudobá hodnocení.

diskuse | 1
Modelovanie textu ako externý prejav mentálnej reprezentácie
Zuzana KOVÁČOVÁ (Nitra)
V procese komunikácie k porozumeniu dochádza vtedy, ak je čitateľ schopný vytvoriť si mentálny model komunikátu. Pod mentálnym modelom si môžeme predstaviť zvnútornený pracovný model situácie, ktorá je popisovaná v texte v takom zmysle, v akom to čitateľ chápe. Dá sa tiež povedať, že čitateľ si vytvára istý druh mentálnej reprezentácie, ktorá obsahuje hlavné prvky textu tým spôsobom, ktorý je ľahko pochopiteľný, alebo aspoň jednoduchší a konkrétnejší, než je text sám osebe.

diskuse | 1
Nemoci současné české výslovnosti
Pavlína KULDANOVÁ (Ostrava)
Příspěvek poukazuje na nízkou úroveň zvukové kultury českého jazyka, a to u běžných i profesionálních mluvčích, představuje nejrozšířenější nedostatky a zamýšlí se nad jejich příčinami a prevencí. Podrobněji dokumentuje problémy dětského věku a prohřešky mluvních profesionálů.

diskuse | 3
Aktualizace: 26. 05. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt