Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Konference - SEKCE 3

Čeština jako jazyk překladu; kniha, knihovnictví a překladatelství v českém a světovém kontextu; čeština a slovanské jazyky v umění

Poznámka: Příspěvky jsou ve formátu *.pdf.

Nonsensová poezie a její vidění daností
Olga KUBECZKOVÁ (Ostrava)
Příspěvek se věnuje nonsensové poezii a jejímu přístupu ke ztvárnění motivu smrti. Nastiňuje ve stručnosti typické rysy této žánrové oblasti, poukazuje na shodné i rozdílné prvky v recepci dětí a dospělých. Ukazuje se, že motiv smrti je v úzké vazbě k poetice nonsensu. Jeho zpracování zvláště v tvorbě pro děti klade na básníka určité nároky, které jsou v příspěvku naznačeny zejména analýzou básně Pavla Šruta a úvahou nad jeho poezií vůbec.

diskuse | 2
Americký spisovatel John Steinbeck v českých překladech
Martin MALENOVSKÝ (Olomouc)
V příspěvku se zaměřujeme na vydávání knih amerického spisovatele Johna Steinbecka, nositele Nobelovy ceny za literaturu, v českém prostředí. Českou edici autorova rozsáhlého díla hodnotíme jako celek; zároveň se ale zaměřujeme také na jednotlivá období československých a českých dějin, která měla nemalý vliv na uvádění Steinbeckova díla do českého kontextu. Ve druhé části textu si všímáme zvláštností a zajímavostí, které doprovázely české překlady konkrétních autorových děl.

diskuse | 0
Změny v syntaktickém plánu na materiálu tří překladů Chateaubriandovy Ataly
Jindřiška SVOBODOVÁ (Olomouc)
Příspěvek je zaměřen na srovnání tří překladů Chateaubriandovy novely Atala, zejména pak v oblasti syntaktického jazykového plánu. Autorka na získaném jazykovém materiálu sleduje změny v užívání jistých syntaktických konstrukcí a spojovacích prostředků, zabývá se i způsoby vyjadřování modálních významů.

diskuse | 1
Funkce jazzu v románu Josefa Škvoreckého Zbabělci
Radomil NOVÁK (Ostrava)
Příspěvek se zabývá funkcemi jazzové hudby v románu Josefa Škvoreckého Zbabělci. V úvodu je nastíněn společenský a hudební kontext 30. a 40. let 20. století se zaměřením na vývoj swingové hudby u nás. Pozornost je zvláště věnována její úloze v době protektorátu a po roce 1945. Neopominutelný vliv dobové jazzové hudby na život i dílo Josefa Škvoreckého je náplní další části příspěvku. Prostřednictvím analýzy a interpretace jsou pak pojmenovány funkce jazzu v různých úrovních zvoleného románu.

diskuse | 3
Nespisovná čeština Jáchyma Topola v polských překladech
Katarzyna SAGAN (Kraków)
Tento příspěvek má za úkol konfrontační analýzu překladů českých současných literárních textů do polštiny a uvedení návrhů překladatelských řešení. Tato problematika je demonstrována na příkladě románu Jáchyma Topola Sestra a jeho polského překladu.

diskuse | 0
Multikulturní tematika ve vybraných knihách pro děti a mládež
Jana KUSÁ (Olomouc)
V příspěvku je věnována pozornost knihám pro děti a mládež, které svým tematickým zaměřením korespondují s obsahovou náplní multikulturní výchovy na základních školách. Autorka poukazuje na výsledky předvýzkumné sondy, jejímž hlavním cílem bylo zmapování míry orientace vybraných učitelů literární výchovy v oblasti literárních nástrojů multikulturní edukace. K hlavním cílům příspěvků patří rovněž prezentace návrhu žánrově-tematické typologie knih s multikulturní tematikou a upozornění na významné tituly, jež se mohou stát efektivním didaktickým prostředkem při přípravě žáků základních škol na život v multikulturní a multietnické společnosti.

diskuse | 1
Aktualizace: 26. 05. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt