Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
Czech Republic
email: icte@osu.cz, ictePhD@osu.cz


 

Pokyny pro autory příspěvků, které budou prezentovány v PhD sekci konference

Vážení doktorandi,
cílem účasti na 3. povinném soustředění doktorského studia je představit výsledky vaší dosavadní výzkumné práce. Požadujeme, aby adept předstoupil s uceleným souborem svých výsledků. Příspěvky studentů budou předem oponovány jejich školiteli. Vaše vystoupení na soustředění bude podrobeno kritickému rozboru v publiku přítomných odborníků a diskusi. Z příspěvků studentů bude sestaven sborník s ISBN a pořízen videozáznam, pro potřeby konzultace se školitelem a pro zaznamenání připomínek odborníků z publika.

Pro vaši aktivní účast je požadováno:

  1. písemný příspěvek (o rozsahu cca 15 stran);
  2. vystoupení v doktorské sekci (cca 15 až 20 minut).

Doporučený obsah příspěvku

Písemný příspěvek obsahující nástin tezí disertační práce o rozsahu cca 15 stran, představí výsledky dosavadní výzkumné práce - jde zejména o metodická východiska, plán a realizaci výzkumu a první vyhodnocení již provedeného výzkumu. Jde vlastně o „generálku“ tezí, které budou obhajovány u státní doktorské zkoušky.

Struktura písemného příspěvku:

  1. Název práce, autor, školitel, pracoviště, rok.
  2. Abstrakt česky, abstrakt anglicky.
  3. Klíčová slova česky, anglicky.
  4. Úvod (vymezení výzkumného problému, cíl práce, očekávané výsledky).
  5. Návrh výzkumu (metodická východiska, časové vymezení, prostorové rozvržení, způsob sběru dat a předpokládaný způsob následného zpracování).
  6. Teoretická východiska (vymezení pojmů a diskuse o současném stavu poznání získaném na základě studia informačních zdrojů, popis zvolených metod).
  7. Praktická část (popis průběhu experimentu, prezentace získaných dat, analýza výsledků, diskuse).
  8. Závěr (reflexe struktury úvodu - zhodnocení dosažení stanovených cílů, konfrontace očekávaných výsledků s výsledky dosaženými; dále využitelnost předložených výstupů a nastínění možností dalšího výzkumu).

Šablona Ph.D. příspěvků *.doc

Bibliografické citace vyžadujeme uvádět dle normy APA (American Psychological Association).

Updated: 14. 07. 2020


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2024
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technical Contact