Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava


 

Diskuse k příspěvku

Kognitívne a komunikačné dispozície žiaka mladšieho školského veku na textovú produkciu

přidat příspěvek | zpět na konferenci

Pozitíva stimulácie textovej produkcie dieťaťa
Martin,
ďakujem za príspevok., ktorý sa venuje problematike detskej rečovej produkcie. Myslím, že proces produkcie textu, spôsob expanzie témy, komunikačný zámer, ... sú nemalou mierou ovplyvnené aj rečovým okolím, v ktorom sa dieťa pohybuje (v rodine, materskej, resp. základnej škole, ...). Preto je podľa mňa potrebné, tak ako to v príspevku uvádzaš, uvažovať o kognitívnom vývine dieťaťa v súčinnosti s jeho sociálnou interakciou. Stimulácia (hovorenej reči al. písaného komuniukátu) je v rámci rečového vývinu dieťaťa prospešná nielen z hľadiska kvality produkovaného textu, ale aj z hľadiska priaznivého psychického prežívania dieťaťa. Zažíva úspech v komunikácii (či už ide o 3-ročné dieťa alebo dieťa v primárnom stupni vzdelávania), čo je predpokladaným fundamentom v ďalších etapách jeho života.
Petra Harčaríková | 28. 10. 2010 (13:25:36) | reagovat
Čakám na ďalšie výsledky
Martin,
zaujalo ma, že dávaš do súvisu kognitívne predpoklady a pisateľské dispozície dieťaťa. Vymedzovanie konkrétnych znakov a vlastností textov, ktoré sú výsledkom detskej produkcie, bude určite veľmi prospešné pre prax – jednak pri vyučovaní slohu, ale i pri hodnotení žiakov. Veľmi rada si prečítam ďalšie analýzy a zovšeobecnené závery, ktoré budú pre mňa ďalším argumentom, že rečové a komunikačné schopnosti možno odvodiť z fungovania našej kognície.
Katarína Vužňáková | 23. 10. 2010 (13:16:19) | reagovat

Aktualizace: 01. 11. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt