Ústav pro regionální studia
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Publikace KRAJINA

Jan Malura - Martin Tomášek, eds. 2012. Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-176-3

Publikaci si do systému RIV zapisujte jako druh výsledku: C - kapitola v knize.

Další údaje:

 • Název knihy: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
  [eds Jan Malura - Martin Tomášek]
  ISBN 978-80-7464-176-3
  Název nakladatele Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
  Místo vydání Ostrava
  Počet stran knihy: 396
  Počet výtisků knihy 200
  Rok vydání: 2012

Obsah publikace

Předkládaná kniha zasvěcená prostoru krajiny koncepčně navazuje na publikaci Město vydanou v roce 2011. Rovněž zde usilujeme o mezioborovou perspektivu a vycházíme z diskuzí II. ostravského sympozia uskutečněného v Antikvariátu a klubu Fiducia 6.-7. září 2012, jehož hlavním organizátorem byl Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Jelikož se většina příspěvků zrodila na poli literárněvědného uvažování, rozhodli jsme se umístit na samotný začátek (Východiska a kontexty) úvahy estetika, antropologa (kulturního geografa) a historika umění, které celý problém otevírají z pro nás inspirativních úhlů; autoři dalších oddílů knihy se sdružili především kolem fenoménu krajiny ve starší literatuře (Od barokní sakralizace po romantickou geologii), zabývali se jí v rámci realismu jako uměleckého směru a zobrazovací metody (Krajina pravdě podobná) nebo v šířeji pojatém regionálním záběru (Ostravě na dotek a na dohled); inspirativnost zvoleného tématu potvrzuje svou pestrostí závěrečný oddíl zaměřený na velmi odlišné přístupy ke krajině, a to nejen v dílech literárních (Způsoby vytváření krajiny); diskutované aspekty a přístupy jsou podány přehledně a ve vzájemných souvislostech v závěru knihy (Bilance a souvislosti). Významnou motivaci k organizaci obou sympozií završených kolektivními monografiemi představovala snaha reflektovat Ostravu a Ostravsko nikoliv v izolované podobě, ale vedle jiných měst a krajin v kontextu současného humanitně orientovaného bádání zaměřeného na problematiku prostoru. Zároveň pokládáme za podstatné vložit právě zde, v oblasti, v níž exploatace přírodního bohatství vedla k radikální proměně lidských sídel a okolní krajiny, stejně jako kultury v nejširším slova smyslu, „uhelný kamínek“ do mozaiky zkoumání vztahu člověka a světa, který ho obklopuje.

Obsah:

Ohlédnutí

I. Východiska a kontexty

 • Karel Stibral
  Současná estetika a krajina
 • Přemysl Mácha
  Krajina a krajinomalba - výchozí teze ke studiu krajiny
 • Petr Tomášek
  Obraz krajiny - krajina v obraze

II. Od barokní sakralizace po romantickou geologii

 • Jan Malura
  Literární reprezentace krajiny v raném novověku. Les - zahrada - hora
 • Jakub Ivánek
  Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku
 • Martina Dragonová
  Papírová česká skořábka co mušle perlová: sakralizace reálného světa v de Waldtově kázání
 • Veronika Faktorová
  Koncepty krajiny v romantické geologii, aneb o významu obrazotvornosti

III. Krajina pravdě podobná

 • Alice Jedličková
  Od prostředí ke krajině. Pokus o vymezení pojmu oklikou přes realistické zobrazení
 • Martin Tomášek
  Funkce literární krajiny u Karla V. Raise
 • Stanislava Fedrová
  Krajina jako kulturní koncept. Od literatury k malířství, fotografii a zase zpátky
 • Richard Změlík
  Želary - vesnice, která není na žádné mapě (fikční reprezentace krajiny a prostoru)

IV. Ostravě na dotek a na dohled

 • Zdeněk Smolka
  Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol.
 • Iva Málková
  Industriální Ostravsko jako literární krajina
 • Jiří Svoboda
  Spisovatelovo osudové zaujetí krajinou
 • Stanislava Schupplerová
  Topos krajiny v literatuře Jesenicka

V. Způsoby vytváření krajiny

 • Gertraude Zand
  Zkrocení zlé krajiny - Puszta Josefa Knapa
 • Jan Nemček
  Poznámky k pojmu „krajina“ podle Heleny Jarošové
 • Vít Erban
  Básnická kompozice Garyho Snydera Hory a řeky bez konce jako literární krajinomalba: tvůrčí postupy, zdroje a inspirace
 • Martin Strakoš
  Mezi krajinou funkční a krajinou obytnou

Bilance a souvislosti

 • Jan Malura
 • Spoluautoři
 • Rejstřík jmenný
 • Rejstřík míst
Aktualizace: 17. 09. 2013


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt