home

Konference

Upozornění: Po ukončení práce nezapomeňte zavřít prohlížeč.

autor příspěvek
 
Ašenbrenerová Ivana, Doc., PhDr., Ph.D.
Katedra hudební výchovy, PF UJEP Ústí nad Labem
 
Integrace jako sjednocující prvek v hudební výchově (.doc)
Ukázka integrace v hudební výchově na práci se skladbou Kukačka v hlubokém lese z Karnevalu zvířat Camilla Saint-Saënse. Propojení poslechových, vokálních, instrumentálních a hudebně pohybových činností.
 
Audyová Veronika, Mgr.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 
Vnímání hudebního díla se zřetelem ke členění hudebního proudu (.pdf)
Z hlediska současné sémiotiky vnímáme v širokém hudebním spektru mnoho různých „jazyků“, úzkých paradigmat, se kterými bychom měli podle učebních osnov seznámit i studenty na gymnáziích. Domníváme se, že naučit se všem „jazykům“ je požadavek nereálný, proto se soustředíme na „jazyk“ klasicismu, nejčistěji reprezentovaný jazykem Mozartovým, který studentům může otevřít cestu k dalším hudebním obdobím. Aby byli studenti schopni této hudbě porozumět, musíme je nejprve naučit „slovíčka a gramatiku“ – jedním ze základních pilířů klasicismu je symetrie a čitelné členění hudební struktury. V příspěvku uvádíme teoretická východiska i praktické výstupy, které vedou k uvědomělému poslechu hudby.
 
Bažíková Monika, Mgr. et Mgr. art.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prírodných vied, Katedra hudby
 
Sakrálna zborová tvorba Pavla Kršku (nielen) v kontexte regionálnej hudobnej kultúry (.doc)
Príspevok sa zaoberá osobnosťou Pavla Kršku a jeho kompozíciami, pričom kladie dôraz na jeho zborovú tvorbu. Poukazuje na skladateľov osobitý prínos do sakrálnej zborovej literatúry a jeho nezastupiteľné miesto medzi osobnosťami súčasnej regionálnej i celoslovenskej hudobnej kultúry.
 
Berkyová Zlatica, MgA.
KHV Ostravská Univerzita
 
Hudebně-pedagogický proces učení nadaných dětí, úloha učitele v umělecké pedagogice. (.pdf)
Příspěvek se věnuje problematice vztahu učitele a žáka v edukačním procesu umělecké pedagogiky. Zaměřuje se na individuální výuku specializovaných uměleckých škol a popisuje její klady a zápory v rámci pedagogicko-psychologického hlediska.
 
Blažková Monika, Mgr., Ph.D.
Konzervatoř Evangelické akademie Kroměříž; Základní umělecká škola "Žerotín" Olomouc
 
Hudba jako součást harmonického rozvoje osobnosti dítěte (.doc)
Příspěvek poukazuje na funkci hudby v harmonickém rozvoji osobnosti dítěte v rodině. Upozorňuje na podstatu hudebního vývoje dítěte, na možná úskalí, která pramení z nevhodného působení moderní techniky a médií. Poukazuje na problémy, které by mohly ve výchově nastat.
 
Blažková Monika, Mgr., Ph.D.
Konzervatoř Evangelické akademie Kroměříž; Základní umělecká škola "Žerotín" Olomouc
 
VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI PRÁCI S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI PORUCHAMI UČENÍ NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE (.doc)
 
Bujoková Alena, Mgr.
Univerzita Palackého, Katedra hudební výchovy
 
Inteligence a speciální schopnosti s přihlédnutím k některým modelům inteligence (.doc)
Příspěvek se zabývá teorií schopností (se zaměřením na schopnosti hudební) z pohledu Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí.
 
Crha Bedřich, Doc. PhDr. CSc.
Katedra hudební výchovy PdF Masarykovy univerzity
 
Historické paralely aktuálních problémů hudební pedagogiky (.doc)
Cílem příspěvku je zamyšlení nad tím, zda v historickém kontextu vývoje hudební pedagogiky a hudební výchovy lze ještě hovořit o aktuálních otázkách hudební pedagogiky, nebo zda jde již pouze o aktualizaci po desetiletí nastolovaných a řešených /nebo neřešených/ problémů.
 
Cvrk Karel, Mgr.
Katedra HV, Pedagogická fakulta, UP Olomouc
 
Sitár – klasický nástroj severoindického regionu a jeho interregionální přenos do českého prostředí (.doc)
Autor vysvětluje možné původy indického strunného nástroje – sitáru. Popisuje význam a funkci sitáru v klasické hudbě severoindického regionu. Objasňuje historii interregionálního přenosu sitáru do západního hudebního prostředí. Ilustruje adaptaci sitáru v českém hudebním životě na osobnostech prvních českých sitáristů.
 
Gajdošíková Zeleiová Jaroslava, Mgr. art. PhD.
KPŠ PdF TU v Trnave, Slovensko
 
Kompetencie u 4-5 ročných detí rozvíjané hudobnými aktivitami v »Programe výchovy a vzdelávania detí v materských školách« (.pdf)
Text pojednáva o »Programe výchovy a vzdelávania detí v materských školách« s dôrazom na analýzu hudobných činností, viažucu sa na rozvíjanie hudobných schopností 4-5-ročných detí. V kontexte s kurikulárnou transformáciou, ktorá sa dotýka aj predprimárneho vzdelávania, sú etablovné jednotlivé kompetencie, odporúčané v koncepcii predškolskej výchovy na Slovensku.
 
Hrůzová Veronika, Mgr.
Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty MU
 
Sylvia Kodetová a její pěvecko-pedagogická činnost (.doc)
 
Janeková Jana, Ing. Mgr. PhD.
Katedra hudobnej výchovy, PF UMB, Banská Bystrica, Slovensko
 
HUDOBNÁ EDUKÁCIA V ŠTÚDIU PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY V POĽSKU A NA SLOVENSKU (.doc)
Príspevok sa zaoberá základnými parametrami vysokoškolského štúdia predškolskej a elementárnej pedagogiky v Poľsku a na Slovensku so zameraním na hudobnú edukáciu. Analyzuje súhlasné i rozdielne znaky v profile absolventa i v študijných programoch vybraných univerzít.
 
Kisiel Mirosław, PhDr.
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski, Katowice
 
ARTYSTYCZNE PROJEKTY BADAWCZE FORMĄ PRZYBLIŻANIA MŁODYM ODBIORCOM ZRÓŻNICOWANYCH OBSZARÓW MUZYKI ARTYSTYCZNEJ (.doc)
In the article „Artistic investigative projects as a form of learning and teaching students in the scope of music education” the following aspects will be discussed: the finality and scientific foundations of the investigative projects; the preparation and realization of a series of artistic activities for children; the practical character of the accompanying activities entitled: „Integrated forms of children’s introduction into the world of music”; the description of the conducted diagnostic and verificational research; the final conclusion of the research as well as the obtained results.
 
Koptová Markéta, Mgr. Bc.
Institut für Musikwissenschaft, Universität Leipzig, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
 
Alma Mahler-Werfel und die Wiener Salonkultur (.doc)
Alma Mahler ist als Frau von Gustav Mahler, Walter Gropius und Franz Werfel bekannt. Diese Frau wurde als Femme fatale der Jahrhundertwende begriffen. Sie war aber nicht nur eine Ehefrau, denn ihre eigenen Kompositionen bildeten in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Dasselbe gilt auch fürs Treffen mit den einflussreichsten Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Alma gehörte nämlich zu den bedeutendsten Salonnieren ihrer Zeit
 
Kováčová Barbora, PaedDr., PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 
Význam hudobnej zložky v predškolskom vzdelávaní v spojitosti s hrou s predmetom (.doc)
Príspevok spracováva poznatky o hudobnej zložke ako súčasti aktivít detí predškolského veku s konkrétnym zameraním na hru s predmetom. Nakoľko hru s predmetom je možné ponímať z rozličných uhlov pohľadu, je autorkou popisovaná hrová činnosť zameraná na užšie ponímanie, a to vo význame hry s bábkou. Tým ako sa hra s bábkou vyvíja, poskytuje rôzne možnosti výberu práce s ňou, ktoré sú spracované do metodických pokynov s možnosťami ďalšej aplikácie v praxi.
 
Kudriová Viera, PhDr.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Trnavskej Univerzity, trnava (SR)
 
Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra Trnavského v Trnave (.doc)
Mikuláš Schneider – Trnavský patrí medzi tých skladateľov, ktorí položili základný kameň rozvoja hudby na Slovensku. Jeho životným cieľom bolo zo všetkých síl napomáhať formovaniu rodiacej sa slovenskej národnej kultúry. Objavil prirodzenú slovenskú muzikalitu a uviedol na koncertné pódiá klenoty našej ľudovej tvorivosti.Príspevok sa zameriava na vznik a vývoj súťaže Mikuláša Schneidra Trnavského. Daná súťaž prebieha v sólovom vokálnom interpretačnom umení študentov konzervatória a Vysokej školy muzických umení so zahraničnou účasťou v oblasti svetskej a sakrálnej hudby so zameraním na piesňovú tvorbu M.S.Trnavského. Podrobnou analýzou sú spracované jednotlivé kritériá a celkový jej priebeh v jednotlivých ročníkoch.
 
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
Department of Music Education, Pedagogical Faculty, the University of Ostrava
 
Education to Folklore Values in the Context of Cultural System and Current Trends of Music Pedagogy (.doc)
The paper deals with axiological aspects of folklore as an intersubjective and intrasubjective communication and the education to folklore values with regard to current trends of music pedagogy, in particular the integrative music pedagogy, polyaesthetic education and humanistic-creative paradigm of music pedagogy. Currently, we can see a shift in the semantic understanding of folklore – from the “diachronic-contextual” folklore towards the folklore in the modern updated application intention. The inclusion of folklore elements in the modern educational strategy may adumbrate, in a wider context, future motivating stimuli to life-long musical or cultural cultivation of an individual, to adequate hermeneutic analysis of folk art attributes, understanding to its complexity, structure, connections and communication aspects.
 
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
K analýze Glagolské mše Emila Háby z hlediska specifických harmonických jevů a textové výstavby (zvl. se zaměřením na hláskoslovné procesy srbské/chorvatské redakce církevní slovanštiny) (.doc)
Studie reflektuje vybrané aspekty analýzy Glagolské mše Emila Háby, žáka Leoše Janáčka. V rámci vybraných aspektů analýzy Glagolské mše si všímáme dvou klíčových rovin: roviny textové analýzy s akcentací geneze textu a lingvistických aspektů (podoby jazyka na základě hláskoslovných procesů, sémantiky textu) a roviny vytyčení charakteristických atributů harmonického plánu.
 
Marhevská Věra, Mgr.
KHV Ostravské univerzity
 
Koncepce a realizace mezipředmětových projektů hudební výchovy, výtvarné výchovy a českého jazyka na 1st International school of Ostrava (.doc)
Příspěvek představuje neobvyklý způsob spolupráce hudební výchovy, výtvarné výchovy a českého jazyka na soukromém mezinárodním gymnáziu. Studenti prvního a druhého ročníku zde zpracovávají speciální model prezentací slohového období na základě kombinování a využívání poznatků a dovedností všech tří zmíněných předmětů. Způsob práce s velkým množstvím informací, problematika třídění, vizualizace a využití moderní technologie prezentací v Power Pointu přináší řadu krizových i podnětných situací.
 
Mazurek Jan, Prof., PhDr., CSc.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
Hudba v Ostravě 1945-1968 (.doc)
Stať se zabývá problematikou ostravského hudebního života v období 1945-1968. Sledované období rozděluje na tři etapy: tříletí 1945-1948, poúnorové období s nedostatky, které zasáhly výrazným způsobem do hudebního dění v Ostravě a konečně období 60. let, kdy – přes řadu dobových omezení – byly kladeny základy profesionální hudební kultury ve městě.
spoluautoři: PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
 
Nedělka Michal, prof. PaedDr. Dr.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 
Odraz evropského hudebního prostoru ve výuce klavírní improvizace (.doc)
Výuka klavírní improvizace založená na porozumění podstaty stylů v hudbě může vycházet ze vzorů nalézaných v klavírní literatuře, tedy v živé hudbě. Autoři této hudby jsou různých národností, jejich hudba má tedy svá specifika a my ji pak nazíráme z určitého nadhledu jako hudbu evropskou. Přestože si tato hudba zachovává určité společné stylové rysy, některé její vlastnosti ukazují ke konkrétnímu národu. Jestliže si takové vzorce aktivně osvojujeme, pronikáme k podstatě mezinárodního uměleckého jazyka, dokážeme tyto rysy přesněji určovat, chápat, a otvíráme si tak cestu k dalším, multidisciplinárním i  vněoborovým souvislostem, jež jsou pro soudobého učitele nepostradatelné.
 
Neuwirthová Anna, Mgr.
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
Pedagogické aspekty alikvotního zpěvu a jeho využití v praxi (.doc)
Text se zabývá alikvotním zpěvem ve vztahu k hudební pedagogice. Stěžejní jsou oblasti hlasové výchovy a sborového zpěvu, u nichž podává návrh na zkvalitnění zpěvního projevu, barvy zvuku, souzvuku (čistotě ladění). Přínosem se stává také samotný proces a užívání techniky alikvotního zpěvu v oblasti terapie hudbou.
 
Obešlová Miluše, PhDr. Ph.D.
Univerzita Hradec králové
 
Proměny úkolů hlasové výchovy ve výuce Hv na základní škole (.doc)
Příspěvek se zabývá významem zpěvu pro hudební vývoj dětí, věnuje se hlasové výchově a jejím hlavním úkolům v hodinách hudební výchovy na prvním i druhém stupni základní školy. V souvislosti s novou školskou reformou článek představuje úkoly hlasové výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, všímá si jejich obecného pojetí a zároveň i zodpovědnosti, která je na učitele při sestavování jejich vlastních učebních osnov kladena.
 
Pecháček Stanislav, Doc. PhDr.
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, katedra Hv
 
Úpravy lidových písní pro ženské a dětské sbory (.doc)
Text se zabývá jednou z forem tzv. druhotné existence lidové písně. Podává historický přehled nejvýznamnějších českých skladatelů 19. a 20. stol. a jejich stěžejních sbírek. Zdůrazňuje význam péče o folklorní dědictví.
 
Peřinová Ludmila, PhDr., Ph.D.
Konzervatoř České Budějovice, ZUŠ O. Nedbala Tábor
 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (Vztah hudby a výtvarného umění v díle litevského skladatele a malíře) (.doc)
Příspěvek se zabývá osobností M. K. Čiurlionise (1875 – 1911), v České republice málo známého všestranného umělce na poli hudebním (skladatel, klavírista, sbormistr), hudebního pedagoga, folkloristy a filozoficko-mysticky orientovaného malíře. Čiurlionis je pokládán za zakladatele litevské národní umělecké hudby. Svojí kulturně organizátorskou činností zásadní měrou přispěl k formování svébytné litevské národní kultury 20. století. Svým naprosto specifickým způsobem přenosu hudební formy (sonáta, fuga aj.) na malířské plátno se zařadil mezi nejoriginálnější malíře usilující o niterné propojení hudebního a výtvarného vyjádření. Čiurlionis ve svém hudebním i výtvarném díle přesáhl nejen „regionální“ hranice litevské národní kultury, ale též hranice mezi vnímáním a zobrazováním tzv. reálného světa a transcendentálních poloh lidského bytí.
 
Radimcová Veronika, Mgr.
katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
 
Projektová činnost v hodinách hudební výchovy tematicky zaměřených na nonartificiální hudbu (.doc)
Cílem příspěvku je vyzdvihnout možnost interaktivní výuky, při níž se studenti v hodinách hudební výchovy aktivně podílejí na vyučovacím procesu. Součástí příspěvku jsou výsledky pozorování projektových činností, které vedou k poznání a hodnocení nonartificiální hudby.
 
Ruttkay Juraj, Mgr. art., Ph.D.
Katedra hudby Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita Žilina
 
Hudobná geografia - výzva pre regionálnu hudobnú kultúru a recepčnú historiografiu (.doc)
Súčasná postmoderná situácia v kultúre je charakteristická rýchlym striedaním a prelínaním viacerých kultúrnych kontextov a paradigiem. Poznávanie cudzích prvkov, ktoré sa etablujú v tradičných artefaktoch regionálnej hudobnej kultúry, prispieva k dynamike a inovácii štandardných vyjadrovacích systémov a kreuje nové modely a podoby regionálnej hudobnej kultúry. Významnou súčasťou systematiky hudobnej vedy, konkrétne hudobnej historiografie je recepčná historiografia, ktorá napomáha vnímať a špecifikovať súčasné hudobné diela a hudobné prejavy, reflektuje mechanizmy a spôsoby, ako sa tradičné objavuje v novom, v našom prípade v živej hudobnej kultúre regiónov. Stredoeurópska hudobná kultúra predstavuje súbor niekoľkých kontrastných regiónov, ktoré sú z geografického hľadiska ľahko identifikovateľné a vymedziteľné. V danej situácii sa do popredia dostávajú otázky hudobnej geografie.
 
Slavíková Marie, doc. PaedDr. CSc.
FPE ZČU
 
Integrace vokální a motorické složky v pěveckém projevu (.doc)
Psychologická východiska hlasové pedagogiky a hlasové výchovy. Pohyb jako reflexní složka hlasového projevu jedince. Význam motoriky pro koncipování moderních metod pěvecké výchovy dětí.
 
Spisar Jan, Doc., Mgr., Ph.D.
Department of Music Education, Pedagogical Faculty of the Ostrava University in Ostrava
 
Józef Świder – choral composer (.doc)
This article is focused on the personality of contemporary Polish composer Józef Świder. We will also learn some information about his education and pedagogical work, art work but especially compositional work for choirs.
 
Svitáková Daniela, Mgr.
Katdra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
 
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné - historie a současnost (.doc)
Příspěvek mapuje historii i současnost hudedbního školství v Karviné, proměny struktury školyi současnou moderní podobu školy, zachycující současný stav žáků, hudební aktivity a úspěchy.
 
Vaculová Zuzana, Mgr.
Katedra Hudební výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 
Jaroslav Jaroš – významná postava brněnské opery (.doc)
 
Všetičková Gabriela, Mgr.
Katedra hudební výchovy, PdF UP v Olomouci
 
Holocaust v hudbě? Steve Reich a jeho Different Trains (.doc)
Příspěvek se na příkladu jedné konkrétní skladby snaží přiblížit téma holocaustu a jeho propojení s hudbou 20. století. Osvětluje průběh vzniku kompozice a její hlavní obsahové i formální rysy.
 
Zedníčková Šárka, PhDr., Ph.D.
Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
 
Regionální hudební historie v muzikologickém odkazu Vladimíra Gregora (.doc)
Rozsáhlá a tematicky bohatá vědecká aktivita Vladimíra Gregora zasahuje rovněž do problematiky dělnických pěveckých spolků, významného hudebněhistorického fenoménu své doby. Několik dílčích studií, první již z roku 1954, předcházelo finálnímu zpracování v publikaci Dělnické pěvecké spolky na Ostravsku a v jiných průmyslových střediscích českých zemí, která vyšla v roce 1961 a byla odbornou veřejností přijata velmi příznivě.
 
Zubíček Jaromír, Mgr., ArtD.
Katedra hudební výchovy, PdF. Ostravská univerzita v Ostravě
 
Ostravský hudební skladatel Eduard Dřízga (.doc)
Příspěvek se zabývá osobností významného současného skladatele ostravského regionu Eduarda Dřízgy, podává stručný curriculum vitae, průřez studiem, sleduje důležité mezníky v profesní dráze včetně dosažených úspěchů a v neposlední řadě také zmiňuje získaná ocenění za některé skladby. Z kompoziční práce se příspěvek zaměřuje na klavírní tvorbu s výčtem nejznámějších skladeb pro klavír.
© KHV PdF OU 2007 | technický kontakt