Sekce
INTERAKCE PROTEINŮ RODINY p53 SE SEKVENCEMI ODLIŠNÝMI OD B-DNA
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Petr Pečinka

STRUKTURNÍ ANALÝZA P53-VAZEBNÉ SEKVENCE V SUPERHELIKÁLNÍ A LINEÁRNÍ DNA
Barbora Chvátalová

ADAPTACE KRÁČIVÝCH KONČETIN KRABŮ ASOCIOVANÝCH S KORÁLY
Dvořáková V., Ďuriš Z.

VZŤAH DRUHOTNEJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY A VÝSKYTU NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN V KONTAKTNOM ÚZEMÍ MESTA NITRA
Marek Gális

ANALÝZA MIKROJADER U LIDSKÝCH PLICNÍCH FIBROBLASTŮ
Kateřina Hoňková

VLIV DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA RŮST FUSARIÍ A TVORBU TOXINŮ
Dana Hrubošová, Petra Moťková a Jarmila Vytřasová

VLIV DEGRADUJÍCÍHO PERMAFROSTU NA LOKÁLNÍ EKOSYSTÉMY A LIDSKOU SPOLEČNOST CENTRÁLNÍ ASIE
Lucie Jánošíková, David Juřička, Jindřich Kynický

VYUŽITÍ XAD RESINŮ PŘI DETEKCI GENOTOXICITY ORGANICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ ŘEK LUČINY A OSTRAVICE
Zuzana Jaskóová

HISTORICKÝ VÝVOJ URANOVÉHO ZATÍŽENÍ VOD ODKALOVACÍ NÁDRŽE KI DOLNÍ ROŽÍNKA
David Juřička, Libor Mikl, Lucie Jánošíková, Jindřich Kynický

STANOVENÍ VYBRANÝCH NOVÝCH ANTIPSYCHOTIK V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU
Michaela Kantorová

VÝZNAM GONOPODŮ PRO DETERMINACI KRABŮ RODU PORTUNUS (DECAPODA, PORTUNIDAE)
Milan Koch, Zdeněk Ďuriš

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ VARIABILITY FLAVONOIDŮ DVOU DRUHŮ RODU ORTHOTRICHUM (BRYOPHYTA)
Romana Petrželková

HODNOTENIE FENOLOGICKEJ FÁZY - KVITNUTIE RASTLINNÝCH TAXÓNOV V BÁBSKOM LESE
Ivana Pilková

VYUŽITÍ BIOMARKERŮ K HODNOCENÍ TOXICITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podhorná Barbora

JE ZELENÁ ŘASA DESMODESMUS QUADRICAUDA MODELEM S NETYPICKOU REGULACÍ TELOMERÁZOVÉ AKTIVITY?
Tereza Ševčíková, Kateřina Bišová, Alena Lukešová, Kristýna Hrčková, Eva Sýkorová

INTERAKCE HOUBY IRPEX LACTEUS S BAKTERIÍ ESCHERICHIA COLI A JEJÍ VLIV NA DEKOLORIZACI BARVIVA RBBR
Pavlína Šlosarčíková

SLEDOVÁNÍ TOXICKÝCH ÚČINKŮ CHEMICKÝCH LÁTEK POMOCÍ BAKTERIÁLNÍHO KMENE RHIZOBIUM MELILOTI
Monika Urbancová

VLIV BAKTERIÁLNÍHO KMENE ESCHERICHIA COLI NA DEKOLORIZAČNÍ SCHOPNOST HOUBY DICHOMITUS SQUALENS
Hana Válková

SROVNÁVACÍ MORFOLOGIE VYBRANÝCH STRUKTUR U RAKŮ
Vojkovská R., Šobáňová A., Koudelná V., Ďuriš Z.

LESNÉ ZDROJE KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA BÚČ
Zuzana Zacharová

MITOCHONDRIÁLNÍ GENOM EUSTIGMATOFYTNÍ ŘASY TRACHYDISCUS MINUTUS
Veronika Zbránková, Jan Fousek, Čestmír Vlček, Marek Eliáš