Sekce
LÉČBA ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KONČETIN A DIABETICKÉ NOHY AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACÍ KMENOVÝCH BUNĚK
Tomáš Jirsa

MORFOLOGICKÁ A MOLEKULÁRNĚ-TAXONOMICKÁ REVIZE RODU BOREUS (MECOPTERA) NA ÚZEMÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
David Kaspřák, Jan Ševčík

BENTICKÉ PERLOOČKY (CLADOCERA) VYBRANÝCH LOKALIT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Veronika Koudelná

SLOŽENÍ SPOLEČENSTEV LESNÍCH PLŽŮ V ZÁVISLOSTI NA TYPU LESNÍHO POROSTU
Jan Loder

DIURNÁLNÍ ZMĚNY V DEFEKACI U MARŠE TETRIX CEPEROI (ORTHOPTERA: TETRIGIADE), ANEB I SARANČE CHTĚJÍ MÍT PRAVIDELNOU STOLICI
David Musiolek

DOMINANTNÍ MATKY MAJÍ VÍCE SYNŮ
Michaela Pupíková

ZÁKLADNÍ ANTROPOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ RANĚ STŘEDOVĚKÝCH KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ Z CENTRA OLOMOUCE
Martina Šebková

PERLOOČKY (CLADOCERA) PŘÍRODNÍ REZERVACE ŠTĚPÁN
Anna Šobáňová